00830-2012-002 BG-София

19.05.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Договори 00830-2012-0002 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договори 00830-2012-0002 BG-София
23.12.2014 г.
Информация за приключване на Договор за доставка на канцеларски материали 00830-2012-002 BG-София
23.12.2014 г.
Информация за изпълнение на Договор за доставка на канцеларски материали 637963
23.12.2014 г.
Информация за изпълнение на Договор за печатарски услуги и доставка на формуляри 937966
19.12.2014 г.
Информация за извършени плащания през м. ноември 2014 г. по Договори 00830-2012-002 BG-София
09.12.2014 г.
Информация за Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор 00830-2012-002 BG-София

Обявление за възложена поръчка по Откритата процедура по ЗОП с предмет "Периодично повтарящи се доставки на канцеларски материали и периодично отпечатване и доставка на медицински формуляри по утвърдени от Възложителя образци, съгласно приложената към образец Б „Техническа спецификация”, включваща 2 обособени позиции". 512593
Обявление за възложена поръчка по Откритата процедура по ЗОП с предмет "Периодично повтарящи се доставки на канцеларски материали и периодично отпечатване и доставка на медицински формуляри по утвърдени от Възложителя образци, съгласно приложената към образец Б „Техническа спецификация”, включваща 2 обособени позиции". 511935