00830-2014-0013 BG-София

19.01.2016 г. Информация за извършени плащания през м. Декември 2015 г.по Договори по открита процедура с предмет "Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване" 00830-2014-0013 Извършени плащания BG-София
19.08.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Юли 2015 г.по Договори по открита процедура с предмет "Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване" 00830-2014-0013 Извършени плащания BG-София
19.07.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Юни 2015 г.по Договори по открита процедура с предмет "Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване" 00830-2014-0013 Извършени плащания BG-София
28.05.2015 г.
Информация за Освобождаване на гаранция за изпълнение на договорите 00830-2014-0013 BG-София
27.05.2015 г.
Информация за изпълнението на договори за обществена поръчка:
Справка за приключване на договори за обществена поръчка 00830-2014-0013 BG-София Договор № 61 от 01.10.2014 668553
Договор № 62 от 01.10.2014 668554
Договор № 63 от 01.10.2014 668558
Договор № 64 от 01.10.2014 668560
Договор № 65 от 03.10.2014 668562
Договор № 66 от 03.10.2014 668563
19.05.2015 г. Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г.по Договори по открита процедура с предмет "Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване" 00830-2014-0013 Извършени плащания BG-София
20.01.2015 г. Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г.по Договори по открита процедура с предмет "Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване" 00830-2014-0013 Извършени плащания BG-София
28.10.2014 г. 00830-2014-0013 BG-София: 1. Информация за сключените договори 628821

2. Договори за възлагане на обществената поръчка
Договор 61 10 2014
Договор 62 1 10 2014
Договор 63 1 10 2014
Договор 64 1 10 2014
Договор 65 3 10 2014
Договор 66 3 10 2014
3. Информация за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата
Информация за освободени гаранции

30.06.2014 г. 00830-2014-0013 BG-София:
Документация за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване” на магнитен носител, можете да свалите тук. тук.
Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки 620218