Открита процедура с предмет “Доставка на реактиви за капилярна електрофореза" 00830-2016-0002
по проект “Достъпни здравни услуги за бременни жени, родилки и деца до 3 г. от групи в риск” и договор РД-13-146/14.09.2015 г.,
сключен между Министерство на здравеопазването в качеството му на програмен оператор и “Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД,
в качеството си на бенефициент по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“

19.07.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2016 г. по Договори
00830-2015-0010 BG-София

17.06.2016 г.
Информация за сключен договор
към АОП УИН 734972
Информация за освободени гаранции за участие - отворете тук.
Договор № 31 от 20.05.2016 г. - отворете тук.


25.04.2016 г.
Протокол № 2 от 20.04.2016 г. oтворете тук.
Решение № 148 от 22.04.2016 г. отворете oтворете тук.


08.04.2016 г.
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовата офертa в открита процедура с предмет “Доставка на реактиви за капилярна електрофореза” с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2016-0002 ще се проведе на 12.04.2016 г. в 10:00 часа в кабинета на председателя на комисията, находящ се на четвъртия етаж в сградата на “Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД. Резултатите от оценяването на допуснатото до участие техническо предложение са подробно отразени в Протокол № 1 от 08.04.2016 г. Протокол № 1 от 08.04.2016 г. oтворете тук.24.02.2016 г.
Обявление № 53 от 24.02.2016 УИН 715695 тук.
Към АОП - Обявление № 053 от 24.02.2016 г. за откриване на процедура УИН 715695

Решение № 52 от 24.02.2016 г. УИН 715693 тук.
Към АОП - Решение № 052 от 24.02.2016 г. за откриване на процедура УИН 715693

Документация за участие Открита процедура с предмет “Доставка на реактиви за капилярна електрофореза" 00830-2016-0002 можете да свалите тук.