Открита процедура с предмет "Доставка на лекарствени продукти" 00830-2016-0008 BG-София


23.03.2017 г.
Обявление за възложена поръчка № 37 от 20.03.2017 г. – УИН 777575 в АОП Отворете тук.
Обявление за възложена поръчка № 38 от 20.03.2017 г. – УИН 777576 в АОП Отворете тук.

Информация за сключени договори:
Договор № 6 от 07.03.2017 00830-2016-0008 BG-София Отворете тук.
Договор № 7 от 07.03.2017 00830-2016-0008 BG-София Отворете тук.
Договор № 8 от 07.03.2017 00830-2016-0008 BG-София Отворете тук.
Договор № 9 от 07.03.2017 00830-2016-0008 BG-София Отворете тук.
Договор № 10 от 07.03.2017 00830-2016-0008 BG-София Отворете тук.
Договор № 11 от 07.03.2017 00830-2016-0008 BG-София Отворете тук.
Договор № 12 от 07.03.2017 00830-2016-0008 BG-София Отворете тук.

20.02.2017 г.
Решение № 33 от 20.02.2017 г. Отворете тук.


17.02.2017 г.
Решение № 29 от 16.02.2017 г. Отворете тук.


14.02.2017 г.
Решение № 18 от 14.02.2017 г. с приложенията към него Отворете тук.

Решение № 19 от 14.02.2017 г. oтворете тук Отворете тук.

Окончателен доклад на комисията отворете тук Отворете тук.

Протокол № 2 от 13.02.2017 г. с приложенията към него oтворете тук Отворете тук.24.01.2017 г.
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите предложения в открита процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти“ с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2016-0008 ще се проведе на 26.01.2017 г. в 10:00 часа в конферентната зала на „Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД, находяща се на четвъртия етаж в сградата на болницата. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


13.01.2017 г.
Протокол № 1 от 13.01.2017 г. от работата на комисията. Отворете тук.


21.12.2016 г.
Документация за участие в открита процедура с предмет “Доставка на лекарствени продукти” можете да свалите тук.

19.12.2016 г.
Решение № 358 от 16.12.2016 г за откриване на процедура Отворете тук.
Към АОП
763198

Обявление № 359 от 16.12.2016 Отворете тук.
Към АОП
763199