Открита процедура с предмет “Доставка на лабораторни реактиви”
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2017-0001 BG-София


14.07.2017 г.
Протокол 3 тук.
Приложение към протокол 3 тук.
Протокол 4 тук.
Приложение към протокол 4 тук.
Доклад от работата на комисията тук.
Решение №105/14.07.2017 г тук.
Приложение към Решение №105/14.07.2017 г тук.

08.06.2017 г.
Протокол № 02 от 08.06.2017 г. от работата на комисията тук.
Приложение към протокол №2 – оценка на техническа оферта по
обособена позиция №1 – Клинична лаборатория тук.
Приложение към протокол №2 – оценка на техническа оферта по
обособена позиция №2 – Микробиологична лаборатория тук.
Приложение към протокол №2 – оценка на техническа оферта по
обособена позиция №3 – Патохистологична лаборатория тук.
Приложение към протокол №2 – оценка на техническа оферта по
обособена позиция №4 – Асистирана репродукция тук.
Съобщение за отваряне на ценови оферти тук.

15.05.2017 г.
Протокол № 01 от 15.05.2017 г. от работата на комисията тук.

27.03.2017 г.
Обявление № 43 от 24.03.2017 г. за откриване на процедура тук.

Решение № 42 от 24.03.2017 г. за откриване на процедура тук.

29.03.2017 г.

Документация за участие Открита процедура с предмет “Доставка на лабораторни реактви и консумативи” можете да свалите тук.