Открита процедура с предмет“Доставка на медицински консумативи“
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2017-0007 BG-София


10.08.2017 г.
Протокол 1 от работата на комисията по открита процедура „Доставка на медицински консумативи“ 00830-2017-0007 тук.

18.07.2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ относно открита процедура „Доставка на медицински консумативи“ с УН в регистъра на АОП 00830-2017-0007
Поради допусната техническа грешка в техническата оферта в ОП2 образец 9.2 колоните 5.6.7.8.9 да се четат така както колоните в ОП1,ОП3,ОП4,ОП5,ОП6. Относно срока на доставка :да се чете в тридневен срок от получаване на писмената заявка от страна на възложителя, а при спешна потребност от доставка – в рамките на следващия работен ден.

07.07.2017 г.
Разяснение относно открита процедура „Доставка на медицински консумативи“ с УН в регистъра на АОП 00830-2017-0007 тук.

27.06.2017 г.
Решение №84 за промяна с УН на документа в АОП 793133 относно открита процедура „Доставка на медицински консумативи“ с УН в регистъра на АОП 00830-2017-0007 тук.

20.06.2017 г.
Обявление №76 от 19. 06 .2017 УИН 792158 за откриване на процедура тук.

Решение №75 от 19.06.2017 УИН 792139 за откриване на процедура тук.


Документация за участие в открита процедура „Доставка на медицински консумативи“ можете да свалите тук.