Администрация

Първа Специализирана Акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД
гр. София - 1330, ж.к. "Красна поляна"
ул. "Миxaлaки Ташев" № 2

Гл. счетоводител: 024470 289
Човешки ресурси: 024470 281
ТРЗ: 024470 289
Нач. АСЧ: 024470 248