Болнично лечение

Вие можете да бъдете приети за болнично лечение с Направление № 7, издадено от семейния лекар или специалист след преценка на дежурните лекари в Диагностично-консултативния блок на болницата. За всички здравноосигурени лица болницата има сключен договор по следните клинични пътеки за оказване на болнична помощ:

102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст 545.00
103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст 431.00
141 Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение 580.00
142.1 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. с. включително 146.00
142.2 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 г.с. до 20 г. с. включително 230.00
143 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск 800.00
144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г.с. 390.00
145 Нерадикално отстраняване на матката 1 024.00
146 Радикално отстраняване на женски полови органи 1 055.00
147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 711.00
148 Оперативни процедури за задържане на бременност 128.00
149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи 277.00
150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената 806.00
151 Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 408.00
152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 605.00
153 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенцияили съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация. 1 700.00
154 Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок 1 109.00
155 Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 6 800.00
179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 1 100.00
180 Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия 200.00
268 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 3 501.00
269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 787.00
270 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 1 113.00
271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 666.00
272 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 1 004.00
275 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест 1 815.00
276 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест 3 146.00
277 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант незаввисимо от теглото 3 220.00
279 Грижи за здраво новородено дете 160.00
292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години 500.00
11 Процедура "Асистирана репродукция - хормонално контролирана овариална хиперстимулация (КОХС)
12 Процедура "Асистирана репродукция - фоликуларна пункция, оплождане, ембриотрансфер, криоконсервация
Ако не сте здравноосигурено лице се заплаща цената на клиничната пътека.