Първа акушеро-гинекологична болница "Света София""
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД
  1. Доставка на медицински изделия и общи консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за двугодишен период /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към преписката
   
  2. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /Дата на публикуване - 13.11.2019г/ - връзка към преписката
  1. Приготвяне и доставка на готова храна, хляб и тестени изделия за пациенти и персонал на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /Дата на публикуване - 28.05.2019г/ -  връзка към преписката
   
  2. Доставка на нетна електрическа енергия на ниво ниско и средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД /Дата на публикуване - 12.08.2019г/ - връзка към преписката
   
  3. Изпиране, дезинфекция и гладене на болнично бельо за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за срок от 24 месеца /Дата на публикуване - 12.11.2019г/ -  връзка към преписката
   
  4. Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /Дата на публикуване - 21.11.2019г/ -връзка към преписката
  1. Предоставяне под наем на цифрова ултразвукова система за АГ диагностика, включително осигуряване на сервизното й обслужване за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за двугодишен период /Дата на публикуване - 27.03.2019г/ - връзка към преписката
   
  2. Доставка на марлени компреси с размер 10/10см за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ -  връзка към преписката
   
  3. Текущ ремонт на сградата на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД, находяща се в гр.София, ул.Михалаки Ташев №2 /Дата на публикуване - 04.07.2019г/ - връзка към преписката
   
  4. Доставка на хигиенни материали, включени в списъка на стоки по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за срок от една година /Дата на публикуване - 19.07.2019г/ -  връзка към преписката
   
  5. Доставка на хигиенни материали /извън включените в списъка стоки по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП/ за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за срок от една година /Дата на публикуване - 19.07.2019г/ -  връзка към преписката
   
  6. Техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /Дата на публикуване - 30.09.2019г/ - връзка към преписката
  1. Поддръжка и надграждане при необходимост на внедрени и функциониращи в ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД софтуерни продукти за осигуряване на счетоводното и складовото стопанство /Дата на публикуване - 06.08.2019г/ - връзка към преписката
   
  2. Техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на ПСАГБАЛ„Света София”ЕАД за едногодишен период – по обособена позиция №15 „Инсталация за медицински газове” /Дата на публикуване - 04.12.2019г/ - връзка към преписката
  1. Доставка на лабораторни консумативи за кръвно-газов и електролитен анализатор GEM Premier 3000 от изключителен търговски представител за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /Дата на публикуване - 27.02.2019г/ - връзка към преписката
   
  2. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградата на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за срок от 3 години /Дата на публикуване -16.07.2019г/ - връзка към преписката
  1. Отдаване под наем на площ от 2,00 кв.м. за поставяне на терминално устройство АТМ /банкомат/, находяща се на 1-ви етаж в сградата на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД, гр.София 1330, ул.Михалаки Ташев №2 /Дата на публикуване - 03.07.2019г/ -  връзка към преписката
  1. Доставка на лабораторни консумативи за кръвно-газов и електролитен анализатор GEM Premier 3000 от изключителен търговски представител за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /Дата на публикуване - 13.03.2019г/ - връзка към преписката
   
  2. Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за срок от три години /Дата на публикуване - 28.05.2019г/ - връзка към преписката
   
  3. Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период, по обособени позиции, за които няма сключен договор след проведена открита процедура" /Дата на публикуване - 20.06.2019г/ - връзка към преписката
   
  4. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период, по обособени позиции, за които няма сключен договор след проведена открита процедура /Дата на публикуване - 03.07.2019г/ - връзка към преписката
  1. Доставка на медицински изделия и общи консумативи към обществена поръчка регистрирана в РОП на АОП №00830-2019-0005 -връзка към преписката

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2024 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.