Първа акушеро-гинекологична болница "Света София""
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД
  15.11.2018 г.
  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД за едногодишен период“
  УИН в АОП
   
  11.10.2018 г.
  „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД по пет обособени позиции за едногодишен период“
  УИН в АОП
  14.09.2018 г.
  „Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период“
  УИН в АОП
   
  10.08.2018 г.
  „Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за едногодишен период”
  УИН в АОП
   
  10.07.2018 г.
  "Приготвяне и доставка на готова храна, хляб и тестени изделия за пациенти и персонал на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период"
  УИН в АОП
   
   
  12.03.2018 г.
  „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво ниско и средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД УИН в АОП
  27.09.2018
  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет:"Извозване, обезвреждане и депониране на опасни болнични отпадъци генерирани от дейността на ПСАГБАЛ Света София ЕАД"
   
  30.07.2018
  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет:
  “Техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД за едногодишен период“
   
  15.06.2018
  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД по обособени позиции“
  Покана до определени лица -тук:
   
  07.06.2018
  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет:
  „Доставка на хигиенни материали за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД за срок от една година“
   
  09.05.2018
   
  Обява на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година”
   
  02.05.2018
  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД по обособени позиции“
   
  10.04.2018
  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет“Доставка на дезинфектанти за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД за срок от 12 месеца“
   
  29.03.2018
  Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет :“Доставка на медицински изделия за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД по обособени позиции“
   
  02.03.2018
  Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет : Доставка на дезинфектанти за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от 24 месеца"
  24.07.2018 г.
   
  Покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.191 ал.1 т.2 от ЗОП с предмет:
  „Поддръжка и надграждане при необходимост на внедрени и функциониращи в ПСАГБАЛ Света София ЕАД софтуерни продукти за осигуряване на счетоводното и складовото стопанство“
   
  01.11.2018 г.
  Покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.191 ал.1 т.2 от ЗОП с предмет:
  Техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за едногодишен период по позиция /Инсталация за медицински газове/, за които няма подадена нито една оферта след проведена процедура по събиране на оферти с обява”
  23.10.2018 г.
  Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната и електропреносната мрежа за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от две години. УИН в АОП 00830-2018-0002
  1.Д-ЗОП-33/19.10.2018 – Договор с ЧЕЗ Разпределние България АД - тук:
  2.05-254 - Обявление за възложена поръчка - тук:
  3. Обявление за приключен договор /Дата на публикуване - 18.12.2020/- тук
   
  16.03.2018 г.
  Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната и електропреносната мрежа за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от две години. УИН в АОП 00830-2018-0002
  1. Решение за откриване на процедура - тук:
  13.06.2018
  КОНКУРС ПО РЕДА НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ ЗА ИЗВЪНМАГАЗИННА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО /ЧРЕЗ АВТОМАТИ/
  ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД
  1.Договор с „Вендинг партнерс“ЕООД - тук:
   
  04.04.2018
  КОНКУРС ПО РЕДА НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ ЗА ИЗВЪНМАГАЗИННА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО /ЧРЕЗ АВТОМАТИ/
  ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД
  1.Протокол №1 от работата на комисията - тук:
  2.Писмо-уведомление до всички участници в конкурса -  тук:
   
  07.03.2018
  КОНКУРС ПО РЕДА НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ ЗА ИЗВЪНМАГАЗИННА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО /ЧРЕЗ АВТОМАТИ/
  ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД
  1. Документация за участие - тук:
  2. Решение - тук:
  3. Образци за участие - тук:

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2024 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.