Медико-диагностични лаборатории

тел. за контакт:
024470 208 - д-р Аврамова;
024470 293 - микробиологична лаборатория
024470 240 - изосерологична лаборатория;
024470 279 - клинична лаборатория
СПИСЪЧЕН СЪСТАВ:
Началник МДЛ: д-р Весела Аврамова
Началник Микробиологична лаборатория: д-р Ива Кралева
Биолози: Марияна Георгиева, Антоанета Еленкова
БИОХИМИК: Нели Георгиева
Към Медико диагностичните лаборатории се включват Клинична, Микробиологична и Генетична лаборатория. В отделението се извършват изследвания на пациенти от стационара и консултативните кaбuнemu на ПСАГБАЛ "Св. София" ЕАД с цел:

 • диагностика на заболяване
 • профилактика и скрининг на заболяванията
 • проследяване хода на заболяването
 • отговор на лечението
Медико - диагностичните лаборатории са разположено на IV-ти етаж на сградата на болницата. Местоположението позволява осъществяването на добра комуникация с отделенията за хоспитализация, спешни случаи и външни консултации. В отделението са отделени следните сектори:
 • хематологичен
 • биохимичен
 • хормонален
 • цитологичен
 • изосерологичен
 • микробиологичен
 • генетичен
Тези сектори са създадени през 1976г. До месец януари 1993 г. в Медико - диагностичните лаборатории не е имало денонощно дежурен лаборант. Лаборантите са били на повикване, което доста е затруднявало извършването на лабораторни изследвания за спешни случаи. Понастоящем отделението осигурява непрекъснато 24 часа в денонощието лабораторна информация. В момента работят 22 души, от които 3 лекари, 4 биолози, 13 лаборанти и 2 санитари. При създаването на лабораторията в нея са работили 5 лаборанти и 1 лекар. През 1976г. са назначени 4 биолози - сектор биохимия. Хормонална диагностика се ръководи от Нели Георгиева - биолог. Сектор цитологичен се ръководи от Генка Кантарджиева - биолог. В изосерологичния сектор работят Мариана Симеонова и Антоанета Еленкова - биолози. В сектор микробиологични изследвания работят Д-р Ивелина Томова, Д-р Юлия Димитрова.
През 1994г. за началник на лабораторията след проведен конкурс е назаначена д-р Весела Аврамова. До момента изпълнява тази длъжност. Д-р Енчев и д-р Ашламаджиева са лекарите работили до 1994г. в отделението по лабораторна диагностика. През последните 10-15 години Медико - диагностичните лаборатории претърпяват особено бързо развитие по отношение разаработването на нови технологии, които значително разширяват спектъра на клинично-лабораторните показатели. В резултат от внедряването на високоефективните и надеждни методи, броят на показателите изследвани в една съвременна клинична лаборатория нараства експоненциално. В рутинните лаборатории до 80-те години на миналия век той е възлизал на около 50, а днес надхвърля вече 100 показатели. Този своеобразен "бум" в медицината поставя особено високи изисквания към специалността клинична лаборатория, микробиологична и най-вече към всички работещи непосредствено със съвременна клинично-лабораторна апаратура. Медико-диагностичните лаборатории са добре снабдени с хематологични анализатори, хормонален анализатор, кръвно-газов анализатор, йонселективен електролитен анализатор, биометър, коагулометър, спектрофотометър, микробилогичен анализатор, микроскопи. В отделението се работи със затворена система за кръвовземане, еднократни чашки за урина, автоматични пипети. Усъвършенстването на работата в Медико - диагностичните лаборатории е непосредствено свързана с внедряване на научна организация на труда в нея, на системно внедряване в практиката на научните достижения. Спазили сме изискванията на рационализация на клинично-диагностичната лабораторна дейност във всички етапи - преданалитичен, аналитичен и следаналитичен. Медико-диагностичните лаборатории участват в програма за контрол на качеството на извършваните анализи, осъществявана от Българска национална система за външна оценка на качеството. Всеки месец получаваме сертификати за качеството на лабораторните ни анализи. Качеството на анализите се гарантира от ежедневен контрол на въведените методи и апаратура. Съществува и програма за професионално усъвършенстване на персонала, включваща периодични курсове организирани от Катедра по клинична лаборатория и имунология. Имаме добра колаборация с клиничните отделения. Стремим се да удовлетворяваме все по-нарастващите изисквания на колегите.