|

Лаборатория по клинична патология и цитология


В лабораторията „Клинична патология и цитология“ се извършва рутинна хистологична и цитологична диагностика на широк диапазон от заболявания, съгласно медицински стандарт „Клинична патология“ от 2016 г.


В лабораторията се извършва и спешна интраоперативна хистологична диагностика – т. нар. гефрирно изследване - на пациенти по време на операция при съмнение за наличие на неоплазмен процес. Количеството на онкологичните случаи е около 1/3 до всички оперативни случаи.


Лекарите в лаборатория „Клинична патология и цитология“ са търсени и за второ мнение (консултация по готови хистологични и цитологични препарати, изработени в други лаборатории), което подпомага намирането на най-правилното решение при избора на терапевтичното поведение за конкретния пациент и избягване на ненужни операции при хипердиагностика на неопластични заболявания.


Работата в лабораторията е организирана по следния алгоритъм:

 •   подготовка на материалите (биопсични, некропсични и цитологични) за макроскопско и микроскопско изследване;
 •   тъканна обработка на пробите и изготвяне на хистологични и цитологични препарати за микроскопска диагностика;
 •   микроскопско изследване, с последващо изготвяне на окончателна патоморфологична диагноза;
 •   aрхивиране на препаратите, парафиновите блокове и резултатите за срок от 20 години.


Екипът извършва също патологоанатомична диагностика в акушерството, гинекологията, микропедиатрията и мамологията, като осъществява следните дейности:

 •   хистологични изследвания от женска полова система и хирургия на гърдата;
 •   хистологични изследвания на плаценти, аутопсии и некропсично изследване на абортни плодове, мъртво родени и новородени деца, починали след раждането.


В лабораторията се извършват консултации, цитологични и хистологични изследвания на пациенти на МЦ „Света София“, както и на външни пациенти.

 Работно време: 7.30 ч. – 13.30 ч.

 • Медицински услуги цени
  • Хистологично изследване – 50 лв.
   Цитологично изследване – 14 лв.
   Ксерокопие на резултат – 1 лв.
   Справка – 20 лв.
   Деархивиране на парафинови блокове – 10 лв.
   Предоперативна консултация от патолог – 40 лв.
   Предоперативна консултация от професор – 60 лв.

 • Екип
  • Началник: д-р Пенка Каранова
   Биолог - цитолог: Милена Димитрова
   Медицински лаборанти: Йорданка Христова, Петя Пенева, Адриана Колева 
   Консултанти: проф. Елисавета Попхристова, д-р Владимир Степанов
   Технически сътрудник: Даниела Аначкова

 • Телефон за контакт
  • 02/4470 271

   02/4470 278