Вътрешна нормативна уредба

1. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В “ПЪРВА САГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД 00830-2017-Правила ЗОП BG-София
2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА “ПЪРВА САГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД 00830-2014-Правила профил BG-София
09.01.2015
Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) 641117
Предварително обявление 2 BG-София
09.01.2015
Предварително обявление за обществена поръчка 641121
Предварително обявление 3 BG-София

2017 година

Процедури по ЗОП

27.03.2017
Открита процедура с предмет “Доставка на лабораторни реактиви” 00830-2017-0001
00830-2017-0001 BG-София

06.06.2017 г. Открита процедура с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либералиризан пазар за нуждите на ПСАГБАЛ „Св. София“ 00830-2017
00830-2017 BG-София

20.06.2017 г. Oткрита процедура с предмет“Доставка на медицински консумативи“ публикувана в АОП с номер
00830-2017-0007 BG-София

Публични състезания

03.05.2017
Публично състезание с предмет "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД" 00830-2017-0002
00830-2017-0002 BG-София

03.05.2017
Публично състезание с предмет "Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал" 00830-2017-0003
00830-2017-0003 BG-София

Публични покани

19.06.2017
Подновена на 03.07.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет:“Доставка на хигиенни консумативи по шест обособени позиции“ BG-София
BG-София

12.06.2017
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“ BG-София
BG-София

31.05.2017
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет “Услуги, свързани със софтуерни продукти” BG-София
BG-София

31.05.2017
Процедура на договаряне без предварително обявление за „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД“- ИН на регистрационната форма от ССИ е 20170531-00830-0019.
00830-2017-ID_789476 BG-София

31.05.2017
Процедура на договаряне без предварително обявление за „Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на Първа специализирана акушеро -гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД“ - ИН на регистрационната форма от ССИ е 20170531-00830-0020.
00830-2017-ID_789477 BG-София

19.04.2017
Обява за събиране на оферти по реда на чл. 186 от ЗОП с УН 9063464 в АОП с предмет "Закупуване, доставка, инсталиране на нова ултразвукова система" 9063464 BG-София
9063464 BG-София

2016 година

19.12.2016


Открита процедура с предмет "Доставка на лекарствени продукти" 00830-2016-0008 BG-София
00830-2016-0008 BG-София

13.04.2016


Открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2016-0007
00830-2016-0007 BG-София

11.04.2016


Открита процедура с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал” 00830-2016-0006
00830-2016-0006 BG-София

31.03.2016 - 00830-2016-0005


Открита процедура с предмет "Доставка на хигиенни консумативи"
00830-2016-0005 BG-София

02.03.2016 - 00830-2016-0004


Открита процедура с предмет "Доставка на хирургични консумативи"
00830-2016-0004 BG-София

01.03.2016 - 00830-2016-0003


Открита процедура с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване”
00830-2016-0003 BG-София

25.02.2016 - 00830-2016-0002


Открита процедура с предмет “Доставка на реактиви за капилярна електрофореза"
по проект “Достъпни здравни услуги за бременни жени, родилки и деца до 3 г. от групи в риск”
и договор РД-13-146/14.09.2015 г., сключен между Министерство на здравеопазването в качеството му на програмен оператор и “Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД,
в качеството си на бенефициент по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“
00830-2016-0002 BG-София

Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) Отворете тук
Към АОП – 706309
11.01.2016
Предварително обявление за обществена поръчка Отворете тук
Към АОП – 706310

Открита процедура с предмет “Доставка на лабораторни реактви и консумативи” 00830-2016-0001
00830-2016-0001 BG-София
Открита процедура с предмет "Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци " 00830-2015-0010
00830-2015-0010 BG-София
Договаряне без обявление по ЗОП с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване”
00830-2015-0009 BG-София
Открита процедура с предмет "Доставка на лекарствени продукти" 00830-2015-0008
00830-2015-0008 BG-София
Открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2015-0007
00830-2015-0007 BG-София
Договаряне без обявление по ЗОП с предмет “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи”
00830-2015-0006 BG-София
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ”
00830-2015-0005 BG-София
Открита процедура с предмет "Доставка на хигиенни консумативи"
00830-2015-0004 BG-София
Договаряне с обявление по ЗОП с предмет “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” 00830-2015-0003 BG-София

Открита процедура с предмет "Доставка на хирургични консумативи" 00830-2015-0002 BG-София

Открита процедура с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване” 00830-2015-0001 BG-София

2014 година

Открита процедура по ЗОП с предмет ““Доставка на лабораторни реактви и консумативи” 00830-2014-0017 BG-София
Открита процедура по ЗОП с предмет “Доставка на медицинска апаратура” 00830-2014-0016 BG-София
Открита процедура по ЗОП с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци” 00830-2014-0015 BG-София
Открита процедура по ЗОП с предмет “Извършване на строително-ремонтни дейности” 00830-2014-0014 BG-София
Процедура на договаряне без обявление с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване” 00830-2014-0013 BG-София
Открита процедура по ЕС 30.06.2014 г. с предмет “Доставка на лекарствени продукти” 00830-2014-0012 BG-София
Договаряне без обявление по ЗОП с предмет “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” 00830-2014-0010 BG-София
Открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2014-0009 BG-София
Открита процедура по ЗОП с предмет “Доставка на хигиенни консумативи” 00830-2014-0008 BG-София
Договаряне с обявление по ЗОП с предмет “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” 00830-2014-0007 BG-София
Открита процедура по ЗОП с предмет “Доставка на готова храна за пациенти и персонал” 00830-2014-0006 BG-София
Открита процедура с предмет "Закупуване на лични предпазни средства" 00830-2014-0005 BG-София
Открита процедура по ЗОП С ПРЕДМЕТ "Доставка на шевен хирургичен материал" 00830-2014-0004 BG-София
Договаряне без обявление по ЗОП С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ" 00830-2014-0003 BG-София
Договаряне с обявление по ЗОП С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ" 00830-2014-0002 BG-София
Открита процедура по ЕС С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 00830-2014-0001 BG-София

2013 година

Открита процедура по ЗОП с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на болнична апаратура и стопанско оборудване” 00830-2013-0013 BG-София
Открита процедура по ЕС С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ" 00830-2013-008 BG-София

2012 година


Открита процедура по ЕС С ПРЕДМЕТ "Доставка за нуждите на ПСАГБАЛ Св,София ЕАД на формуляри и канцеларски материали" 00830-2012-002 BG-София

Публични покани

11.04.2016
Публична покана по реда на глава осем ”А” ЗОП с предмет “Услуги, свързани със софтуерни продукти” ID 9052336 за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД ID 9052027 BG-София
00830-2016-ID 9052336 BG-София
04.04.2016
Публична покана № 103 от 04.04.2016 г. с предмет „Предоставяне на охранителни услуги” за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД ID 9052027 BG-София
00830-2016-ID 9052027 BG-София
29.02.2016
Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП с предмет „„Осъществяване на дейности по информация и публичност” съгласно договор РД-13-146/14.09.2015 г. по проект “Достъпни здравни услуги за бременни жени, родилки и деца до 3 г. от групи в риск” по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“. 00830-2016-ID 9050876 BG-София
00830-2016-ID 9050876 BG-София
28.01.2016
Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП с предмет „Доставка на дезинфектанти“ за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД
ID 9049928 00830-2015-ID 9049928 BG-София
20.01.2016
Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги“ за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД
ID 9049753 00830-2015-ID 9049753 BG-София
16.12.2015
Публична покана по реда на глава осем ”А” от ЗОП ID 9049060 с предмет „Предоставяне под наем на автоматична система за капилярна електрофореза за нуждите на “Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД
ID 9049060 00830-2015-ID 9049060 BG-София
20.01.2016 г. Информация за приключените договори отворете (технически устро. 9046394) тук.
20.11.2015
Информация за сключени договори по Публична покана с предмет “Доставка на технически устройства” ID 9046394 от “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД
Договор № 72 от 20.11.2015 - Отворете тук.
Договор № 73 от 20.11.2015 - Отворете тук.
Договор № 74 от 20.11.2015 - Отворете тук.

07.10.2015

Съобщение за поправка на техническа грешка


по Публична покана с предмет “Доставка на технически устройства” ID 9046394
Поради допусната техническа грешка в техническата спецификация в група ІІ. Настолен компютър Клас Б с операционна система, в минимални технически изисквания по т.9 Захранване

да се чете 400 W PS., както е посочено в т. 1.


В техническата оферта за група ІІ. Настолен компютър Клас Б с операционна система,

следва да се оферират по т.9 Захранване технически параметри за 400 W PS., както е посочено в т. 1.09.11.2015
Протокол с приложение по покана с ID 9046394 Отворете тук.

02.10.2015
Публична покана с предмет “Доставка на технически устройства” ID 9046394 Отворете тук.

Към АОП Публична покана 9046394
Документация за участие в Публична покана можете да свалите тук.

29.07.2016 г. Информация за приключените договори отворете тук.
13.07.2015
Информация за сключени договори по Публична покана по реда на глава осем ”А” ЗОП с предмет “Услуги, свързани със софтуерни продукти” 9042645 от “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД Договор № 40 от 01.07.2015 - Отворете тук.
Договор № 41 от 01.07.2015 - Отворете тук.

26.06.2015
Протокол от работата на комисията, утвърден на 26.06.2015 г. по Публична покана по реда на глава осем ”А” ЗОП с предмет “Услуги, свързани със софтуерни продукти” 9042645 Отворете тук.

10.06.2015
Публична покана по реда на глава осем ”А” ЗОП с предмет “Услуги, свързани със софтуерни продукти” 9042645 Отворете тук.

Публична покана 9042645
Документация за участие в Публична покана можете да свалите тук.

16.04.2015
Публична покана по реда на глава осем”а” ЗОП с предмет “Основен ремонт в Първо отделение по гинекология на Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД 9040809 Отворете тук Отворете тук.

Публична покана 9040809
Документация за участие в Публична покана можете да свалите тук.

12.05.2015
Протокол от работата на комисията, утвърден на 11.05.2015 г. Отворете тук.


19.05.2015 г. 9040809 BG-София:
Информация за сключен договор по Публична покана по реда на глава осем”а” ЗОП с предмет “Основен ремонт в Първо отделение по гинекология на Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД Отворете тук.

19.06.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2015 г. по Договор с предмет “Основен ремонт в Първо отделение по гинекология на Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД Отворете тук.

29.07.2015 г. Информация за приключените договори (1ГО 9040809) Отворете тук.
19.08.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юли 2015 г. по Договор с предмет “Основен ремонт в Първо отделение по гинекология на Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД Отворете тук.

17.09.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Август 2015 г. по Договор с предмет “Основен ремонт в Първо отделение по гинекология на Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД Отворете тук.

26.03.2015
Публична покана по реда на глава осем”а” ЗОП с предмет “Извършване на строителни и монтажни работи в трафопост на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД 9040199 Отворете тук.

Публична покана 9040199
Документация за участие в Публична покана можете да свалите тук.

30.04.2015
Протокол по “Извършване на строителни и монтажни работи в трафопост на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД Отворете тук.

19.05.2015 г. 9040199 BG-София:
Информация за сключен договор по Публична покана по реда на глава осем”а” ЗОП с предмет “Извършване на строителни и монтажни работи в трафопост на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД Отворете тук.

19.06.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2015 г. по Договор с предмет “Извършване на строителни и монтажни работи в трафопост на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД Отворете тук.

25.05.2016 Информация за приключените договори отворете тук (Трафо. 9040199) Отворете тук.
19.10.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2016 г. по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ЗОП С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” - 9038054 BG-София
19.07.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2016 г. по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ЗОП С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” - 9038054 BG-София
17.06.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Май 2016 г. по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ЗОП С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” - 9038054 BG-София
19.04.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Март 2016 г. по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ЗОП С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” - 9038054 BG-София
21.03.2016 г. Информация за приключените договори отворете тук (Дезинф. 9038054) 9038054 BG-София
19.01.2016 г.
Информация за извършени плащания през м. Декември 2015 г. по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ЗОП С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” - 9038054 BG-София
17.12.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Ноември 2015 г. по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ЗОП С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” - 9038054 BG-София
19.10.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2015 г. по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ЗОП С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” - 9038054 BG-София
15.01.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ЗОП С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ” 9038054
Документация за участие в Публична покана можете да свалите тук.

09.02.2015
Протокол по „Доставка на дезинфектанти“ утвърден от възложителя на 06.02.2015 г. Отворете тук.

19.01.2015
Разяснение 2 по чл.101б, ал. 6 от ЗОП от 19.01.2015 г. Отворете тук.

19.01.2015
Разяснение по чл.101б, ал. 6 от ЗОП от 19.01.2015 г. Отворете тук.

Архив на процедури

2013 година


Открита процедура с предмет "Доставка на шевен хирургичен материал" 00830-2013-0001 BG-София
Открита процедура с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2013-0002 BG-София
Открита процедура с предмет "Доставка на хигиенни консумативи" 00830-2013-004 BG-София
Открита процедура с предмет “Доставка на готова храна за пациенти и персонал” 00830-2013-005 BG-София
Открита процедура с предмет“Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци” 00830-2013-006 BG-София
Открита процедура с предмет "Доставка на превързочни материали" 00830-2013-007 BG-София
Процедура на договаряне с обявление с предмет "Доставка на медицински консумативи" 00830-2013-009 BG-София
Процедура на договаряне без обявление с предмет “Доставка на лабораторни консумативи по три обособени позиции” 00830-2013-0011 BG-София

2012 година

Процедура на договаряне без обявление с предмет "Доставка на лекарствени продукти" 00830-2012-005 BG-София
Открита процедура с предмет "Доставка на лабораторни консумативи" 00830-2012-004 BG-София
Открита процедура с предмет "Доставка на превързочни материали" 00830-2012-003 BG-София
Открита процедура с предмет "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИКАМЕНТИ" 00830-2012-001 BG-София

Информация за извършени плащания по архивирани процедури

20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договор "Доставка на медицински консумативи" 00830-2013-0012 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договор "Доставка на лабораторни среди и консумативи" 00830-2013-0003 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Договор "Доставка на хигиенни материали" 00830-2013-0004 BG-София
19.05.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Публична покана по реда на глава 8"А"-Осъществяване на физическа охрана, охрана със СОТ и отдалечено охранително видеонаблюдение и охрана на ценни пратки и товари" - 9022465 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Публична покана по реда на глава 8"А"-Осъществяване на физическа охрана, охрана със СОТ и отдалечено охранително видеонаблюдение и охрана на ценни пратки и товари" - 9022465 BG-София
19.10.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Септември 2015 г. по Публична покана по реда на глава 8"А"-Доставка на дезинфектанти" - 9024612 BG-София
19.08.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юли 2015 г. по Публична покана по реда на глава 8"А"-Доставка на дезинфектанти" - 9024612 BG-София
19.07.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Юни 2015 г. по Публична покана по реда на глава 8"А"-Доставка на дезинфектанти" - 9024612 BG-София
19.05.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. Април 2015 г. по Публична покана по реда на глава 8"А"-Доставка на дезинфектанти" - 9024612 BG-София
20.01.2015 г.
Информация за извършени плащания през м. декември 2014 г. по Публична покана по реда на глава 8"А"-Доставка на дезинфектанти" - 9024612 BG-София