|

Досие на поръчката 00830-2019-0012


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 21.11.2019г/ - връзка към документа

2. Обявление за обществената поръчка /Дата на публикуване - 21.11.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие в процедурата /Дата на публикуване - 21.11.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 21.11.2019г/ - връзка към документа

5. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП /Дата на публикуване - 06.02.2020г/ - връзка към документа

6. Уведомително писмо за провеждане на открито заседание за обявяване резултатите по показателя "Качество" и отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници /Дата на публикуване - 23.03.2020г/ - връзка към документа

7.Протокол по чл.54 ал.12 и чл.56 от ППЗОП /Дата на публикуване - 07.04.2020г/ - връзка към документа

8.Протокол по чл.57 и чл.58 от ППЗОП /Дата на публикуване - 07.04.2020г/ - връзка към документа

9.Протокол по чл.181 ал.4 от ЗОП и чл.60а от ППЗОП /Дата на публикуване - 07.04.2020г/ - връзка към документа

10.Решение за класиране на участниците и за частично прекратяване на процедурата /Дата на публикуване - 07.04.2020г/ - връзка към документа

11.Уведомително писмо до участниците в процедурата /Дата на публикуване - 07.04.2020г/ - връзка към документа

12. Решение за частично изменение на Решение №05-126/07.04.2020г /Дата на публикуване - 28.05.2020г/ - връзка към документа

13. Уведомително писмо до участниците в процедурата /Дата на публикуване - 28.05.2020г/ - връзка към документа

14. Обявление за невъзлагане на поръчката /Дата на публикуване - 04.06.2020г/ - връзка към документа

15. Договор №Д-ЗОП-35/03.06.2020 с Б.БРАУН МЕДИКАЛ ООД /Дата на публикуване - 23.06.2020г/ - връзка към документа

16. Договор №Д-ЗОП-36/03.06.2020 с ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД /Дата на публикуване - 23.06.2020г/връзка към документа

17. Договор №Д-ЗОП-37/03.06.2020 с БИКОМЕД ООД /Дата на публикуване - 23.06.2020г/връзка към документа

18. Договор №Д-ЗОП-38/03.06.2020 с КА-М МЕДИКАЛ ЕООД /Дата на публикуване - 23.06.2020г/ - връзка към документа

19. Договор №Д-ЗОП-39/17.06.2020 с БИКОМЕД ООД /Дата на публикуване - 23.06.2020г/връзка към документа

20. Обявление за възложена поръчка /Дата на публикуване - 23.06.2020г/ - връзка към документа