|

Досие на поръчката 00830-2019-0006


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 20.06.2019г/ - връзка към документа

2. Покана за участие /Дата на публикуване - 20.06.2019г/ - връзка към документа

3. Образци на документи /Дата на публикуване - 20.06.2019г/ - връзка към документа

4. Разяснение по условията на поканата за участие /Дата на публикуване - 26.06.2019г/ - връзка към документа

5. Доклад от работата на Комисията /Дата на публикуване - 26.07.2019г/ - връзка към документа

6. Решение за класиране на участниците и за прекратяване на процедурата по отделни обособени позиции /Дата на публикуване - 26.07.2019г/ - връзка към документа

7. Уведомително писмо до участниците в процедурата /Дата на публикуване - 26.07.2019г/ - връзка към документа

8. Информация за невъзлагане на поръчката /Дата на публикуване - 23.08.2019г/ - връзка към документа

9. Договор с Елта 90М ООД /Дата на публикуване - 08.10.2019г/ - връзка към документа

10. Договор с Имесса консулт ООД /Дата на публикуване - 08.10.2019г/ - връзка към документа

11. Информация за възложена поръчка /Дата на публикуване - 08.10.2019г/ - връзка към документа