|

Досие на поръчката 00830-2019-0005


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към документа

2. Обявление за поръчка /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие /Дата на публикуване - 12.06.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 12.06.2019г/ - връзка към документа

5. Разяснение №05-114#1/24.06.2019г към документация за участие /Дата на публикуване - 24.06.2019г/ - връзка към документа

6. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за поправка /Дата на публикуване - 24.06.2019г/ - връзка към документа

7. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП /Дата на публикуване - 17.09.2019г/ - връзка към документа

8. Уведомително писмо за насрочено открито заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници /Дата на публикуване - 24.10.2019г/ - връзка към документа

9. Протокол по чл.54, ал.12 и чл.56 от ППЗОП /Дата на публикуване - 09.12.2019г/ - връзка към документа

10. Протокол по чл.57 и чл.58 от ППЗОП /Дата на публикуване - 09.12.2019г/ - връзка към документа

11. Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП /Дата на публикуване - 09.12.2019г/ - връзка към документа

12. Решение за класиране на участниците в процедурата и за прекратяване на процедурата по позициите, за които няма подадена оферта или няма допуснат участник /Дата на публикуване - 09.12.2019г/ - връзка към документа

13. Уведомително писмо до участниците в процедурата /Дата на публикуване - 09.12.2019г/ - връзка към документа

14. Обявление за невъзлагане на поръчката, по обособени позиции за които няма подадена нито оферта или няма допуснат участник в процедурата /Дата на публикуване - 21.01.2020г/ - връзка към документа

15. Договор №Д-ЗОП-8/23.01.2020г с „Агарта – ЦМ“ ЕООД /Дата на публикуване - 11.02.2020г/ - връзка към документа

16. Договор №Д-ЗОП-9/23.01.2020г с "Булмар МЛ“ ООД /Дата на публикуване - 11.02.2020г/ - връзка към документа

17. Договор №Д-ЗОП-10/23.01.2020г с „Вега Медикал“ ЕООД /Дата на публикуване - 11.02.2020г/ - връзка към документа

18. Договор №Д-ЗОП-11/23.01.2020г с „Диамед“ ООД /Дата на публикуване - 11.02.2020г/ - връзка към документа

19. Договор №Д-ЗОП-12/23.01.2020г с Дъчмед Интернешанъл ЕООД /Дата на публикуване - 11.02.2020г/ - връзка към документа

20. Договор №Д-ЗОП-13/23.01.2020г с „Истлинк България“ ЕООД /Дата на публикуване - 11.02.2020г/ - връзка към документа

21. Договор №Д-ЗОП-14/23.01.2020г с „Лион“ ЕООД /Дата на публикуване - 11.02.2020г/ - връзка към документа

22. Договор №Д-ЗОП-15/23.01.2020г с "Медилон" ЕООД /Дата на публикуване - 11.02.2020г/ - връзка към документа

23. Договор №Д-ЗОП-16/23.01.2020г с „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД /Дата на публикуване - 11.02.2020г/ - връзка към документа

24. Договор №Д-ЗОП-17/23.01.2020г с „Софарма Трейдинг“ АД /Дата на публикуване - 11.02.2020г/ - връзка към документа

25. Договор №Д-ЗОП-18/23.01.2020г с „Хелмед България“ ЕООД /Дата на публикуване - 11.02.2020г/ - връзка към документа

26. Договор №Д-ЗОП-19/23.01.2020г с „Химтекс“ ООД /Дата на публикуване - 11.02.2020г/ - връзка към документа

27. Договор №Д-ЗОП-20/23.01.2020г с „Юнимедика“ ЕООД /Дата на публикуване - 11.02.2020г/ - връзка към документа

28. Обявление за възложена поръчка /Дата на публикуване - 11.02.2020г/ - връзка към документа