|

Досие на поръчката 00830-2019-0005


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към документа

2. Обявление за поръчка /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие /Дата на публикуване - 12.06.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 12.06.2019г/ - връзка към документа

5. Разяснение №05-114#1/24.06.2019г към документация за участие /Дата на публикуване - 24.06.2019г/ - връзка към документа

6. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за поправка /Дата на публикуване - 24.06.2019г/ - връзка към документа

7. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП /Дата на публикуване - 17.09.2019г/ - връзка към документа

8. Уведомително писмо за насрочено открито заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници /Дата на публикуване - 24.10.2019г/ - връзка към документа

9. Протокол по чл.54, ал.12 и чл.56 от ППЗОП /Дата на публикуване - 09.12.2019г/ - връзка към документа

10. Протокол по чл.57 и чл.58 от ППЗОП /Дата на публикуване - 09.12.2019г/ - връзка към документа

11. Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП /Дата на публикуване - 09.12.2019г/ - връзка към документа

12. Решение за класиране на участниците в процедурата и за прекратяване на процедурата по позициите, за които няма подадена оферта или няма допуснат участник /Дата на публикуване - 09.12.2019г/ - връзка към документа

13. Уведомително писмо до участниците в процедурата /Дата на публикуване - 09.12.2019г/ - връзка към документа