|

Досие на поръчката 00830-2019-0005


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към документа

2. Обявление за поръчка /Дата на публикуване - 10.06.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие /Дата на публикуване - 12.06.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 12.06.2019г/ - връзка към документа

5. Разяснение №05-114#1/24.06.2019г към документация за участие /Дата на публикуване - 24.06.2019г/ - връзка към документа

6. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за поправка /Дата на публикуване - 24.06.2019г/ - връзка към документа

7. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП /Дата на публикуване - 17.09.2019г/ - връзка към документа