|


Публично състезание с предмет „Изпиране, дезинфекция и гладене на болнично бельо за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за срок от 24 месеца.“

00830-2017-0010 

24.04.2020

Информация за приключване на договор - тук

15.02.2018

Обявление за възложена поръчка тук:

Договор с фирма „Евро Жоли“ООД тук:

Линк към АОП 830166:

 

14.12.2017

Протокол 2 от работата на комисията тук:

Протокол 3 от работата на комисията тук:

Решение  261 тук:

 

08.12.2017

Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите предложения в публично състезание с предмет „Изпиране, дезинфекция и гладене на болнично бельо за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за срок от 24 месеца.“с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2017-0010 ще се проведе на 13.12.2017 г. в 10:30 часа в конферентната зала на „Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД,  находяща се на четвъртия етаж в сградата на болницата.

На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

05.12.2017

Протокол 1 от работата на комисията тук:

07.11.2017 г.
Обявление №224 от дата: 07/11/2017 за откриване на процедура тук.

Към АОП - Обявление № 224 от 07.11.2017 г. за откриване на процедура Обявление

Решение №223 от дата 07.11.2017 г. тук.

Към АОП - Решение № 223 от 07.11.2017 г. за откриване на процедура  Решение

 

03.05.2017 г.
Документация за участие в Публично състезание с предмет: „Изпиране, дезинфекция и гладене на болнично бельо за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за срок от 24 месеца.“

можете да свалите тук.