|


Открита процедура с предмет“Доставка на медицински консумативи“
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2017-0007 BG-София

 

09.06.2020

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

01.06.2020

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

24.04.2020г

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

23.03.2020г

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

18.02.2020

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

30.01.2020

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

12.12.2019

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

10.12.2019

Писма за удължаване на договори от №05-240/09.12.2019 до №05-254/09.12.2019 - тук

28.11.2019

1.Обявление за изменение 05-231/26.11.2019 - тук

2.Обявление за изменение 05-232/26.11.2019 - тук

3.Обявление за изменение 05-233/26.11.2019 - тук

4.Допълнително споразумение към договор №75 с Лион - тук

5.Допълнително споразумение към договор №82 с Юнимедика - тук

23.04.2019

Анекс към Договор с Агарта ЦМ ЕООД - тук

Писмо за частично прекратяване на договор със Софарма трейдинг АД - тук

17.04.2018

линк на обявление към АОП 837842

22.12.2017

Информация за сключени договори 16 бр.

Договор №67  Агарта - тук:

Договор №68  Булмар МЛ - тук:

Договор №69  Вега Медикал - тук:

Договор №70  Гюс- тук:

Договор №71  Диамед- тук:

Договор №72  Екомет-90 - тук:

Договор №73  Елпак Лизинг - тук:

Договор №74  Истлинк България - тук:

Договор №75  Лион- тук:

Договор №76  Медитрейд- тук:

Договор №77 МТИ- тук:

Договор №78  Парамедика- тук:

Договор №79  Софарма Трейдинг - тук:

Договор №80  Софимформпродукт Грозданов - тук:

Договор №81  Хелмед- тук:

Договор №82  Юнимедика - тук:

Обявление за възложена поръчка ID в АОП 820597

линк към АОП

30.11.2017 г.

1.Решение №248 за изменение - тук:

15.11.2017 г.

1.Решение №233 за изменение на Решение №232/14.11.2017г - тук:

14.11.2017 г.

1.Протокол №3  - тук:

2.Приложение към Протокол №3  - тук:

3.Протокол №4  - тук:

4.Приложение към Протокол №4  - тук: 

5.Решение №232  - тук:

6.Приложение към Решение №232  - тук:

7.Доклад от работата на комисията  - тук:

 

19.10.2017 г.

Протокол 2 от работата на комисята  тук

Приложение към Протокол 2 тук


Съобщение за отваряне на ценови оферти по открита процедура „Доставка на медицински консумативи“ 00830-2017-0007  тук

10.08.2017 г.
Протокол 1 от работата на комисията по открита процедура „Доставка на медицински консумативи“ 00830-2017-0007  тук.

 

18.07.2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ относно открита процедура „Доставка на медицински консумативи“ с УН в регистъра на АОП 00830-2017-0007
Поради допусната техническа грешка в техническата оферта в ОП2 образец 9.2 колоните 5.6.7.8.9 да се четат така както колоните в ОП1,ОП3,ОП4,ОП5,ОП6. Относно срока на доставка :да се чете в тридневен срок от получаване на писмената заявка от страна на възложителя, а при спешна потребност от доставка – в рамките на следващия работен ден.

 

07.07.2017 г.
Разяснение относно открита процедура „Доставка на медицински консумативи“ с УН в регистъра на АОП 00830-2017-0007  тук.

 

27.06.2017 г.
Решение №84 за промяна с УН на документа в АОП 793133 относно открита процедура „Доставка на медицински консумативи“ с УН в регистъра на АОП 00830-2017-0007  тук.

 

20.06.2017 г.
Обявление №76 от 19. 06 .2017 УИН 792158 за откриване на процедура  тук.

Решение №75 от 19.06.2017 УИН 792139 за откриване на процедура  тук.

Документация за участие в открита процедура „Доставка на медицински консумативи“ можете да свалите  тук.