|


 

Открита процедура-Доставка на лекарствени продукти

00830-2017-0008:

05.09.2019г

Обявление с изх.№05-168/05.09.2019г за приключване на договор - тук

07.08.2019г

Обявление с изх.№05-154/07.08.2019г за приключване на договор - тук

Обявление с изх.№05-155/07.08.2019г за приключване на договор - тук

16.07.2019г

Обявление с изх.№05-134/16.07.2019г за приключване на договор - тук

Обявление с изх.№05-135/16.07.2019г за приключване на договор - тук

Обявление с изх.№05-136/16.07.2019г за приключване на договор - тук

25.06.2019г

Обявление с изх.№05-119/25.06.2019г за приключване на договор - тук

20.05.2019г

Обявление с изх.№05-98/20.05.2019г за приключване на договор - тук

08.04.2019г

Обявление с изх.№05-88/08.04.2019г за приключване на договор - тук

08.03.2019г

Уведомителни писма за удължаване срока на договорите:

Писмо с изх.№05-57/08.03.2019г до Химимпорт фарма АД - тук

Писмо с изх.№05-56/08.03.2019г до Фьоникс фарма ЕООД - тук

Писмо с изх.№05-55/08.03.2019г до Търговска лига - НАЦ АД - тук

Писмо с изх.№05-54/08.03.2019г до Софарма трейдинг АД - тук

Писмо с изх.№05-53/08.03.2019г до Новимед фарма ЕООД - тук

Писмо с изх.№05-52/08.03.2019г до Медофарма ЕООД - тук

Писмо с изх.№05-49/08.03.2019г до Б.Браун медикал ЕООД - тук

Писмо с изх.№05-51/08.03.2019г до Медекс ООД - тук

Писмо с изх.№05-50/08.03.2019г до Булмар МЛ ООД - тук

17.04.2018 г.

линк към обявление в АОП    837850

линк към обявление в АОП    838724

28.03.2018 г.

Информация за сключени договори 9 бр.

Договор № 5 - „Б. Браун Медикал“ ЕООД-Д-ЗОП - тук:

Договор № 6 - "Булмар МЛ" ООД-Д-ЗОП тук:

Договор № 7 - "Медекс" ООД   Д-ЗОП тук:

Договор № 8 - "Медофарма" ЕООД-Д-ЗОП тук:

Договор № 9 - "Новимед Фарма" ЕООД-Д-ЗОП тук:

Договор № 10 -"Софарма Трейдинг"АД-Д-ЗОП тук:

Договор № 11 - "Търговска Лига Национален Аптечен Център"АД-Д-ЗОП тук:

Договор № 12 - „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД-Д-ЗОП тук:

Договор № 13 - "Химимпорт Фарма"АД-Д-ЗОП тук:

 

21.02.2018 г.

Решение за изменение 05-40/21.02.2018 тук:

15.02.2018 г.

Решение 05-37/15.02.2018 за изменение тук:

09.02.2018 г.

Протокол 3 от работата на комисията тук

Приложения 1 към Протокол 3 тук

Приложения 2 към Протокол 3 тук

Протокол 4 от работата на комисията тук

Приложения 1 към Протокол 4 тук

Приложения 2 към Протокол 4 тук

Доклад от работата на комисията тук

Решение 05-31/08.02.2018 за определяне на изпълнител тук

Приложения 1 към Решение 05-31/08.02.2018 тук

Приложения 2 към Решение 05-31/08.02.2018 тук

11.01.2018 г.

Протокол 2  с Приложения 1 и 2 от работата на комисията тук:

Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите предложения в открита процедура с предмет“Доставка на лекарствени продукти “ с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00830-2017-0008 ще се проведе на 17.01.2018 г. в 10:00 часа в конферентната зала на „Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД, находяща се на четвъртия етаж в сградата на болницата.

На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

15.12.2017 г.

Протокол 1 от работата на комисията тук:

23.10.2017 г.
Решение №195 от 19.10.2017 за откриване на процедура

00830-2017-0008 BG-София

Линк на Решение към към АОП  - 810723

Обявление №196 от 19.10.2017 за поръчка за откриване на процедура

00830-2017-0008 BG-София

Линк на Обявление към АОП - 810725

Документация за участие в открита процедура

00830-2017-0008 BG-София