|

Работа при нас


Ако желаете да станете част от екипа на Първа САГБАЛ „Света София“, можете да кандидатствате за нашите свободни позиции. Ние работим, разчитайки на ясно зададена стратегия и ръководен състав с богат опит. Предоставяме много възможности за професионално развитие - предлагаме полезни обучения и окуражаваме екипния дух.

 

СЪОБЩЕНИЕ

за резултатите от оценяването по проведения  подбор за 4 броя длъжности „лекар специализант по акушерство и гинекология”, съгласно обява от 08.01.2019г., публикувана на интернет страницата на „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД. 

Одобрените кандидати за сключване на трудов договор за длъжността „лекар специализант по акушерство и гинекология” са класираките се на първо, второ, трето и четвърто място и получили най-висока обща оценка от заложените критерии в Заповед № З-4/16.01.2019г., а именно:

 1. д-р Елена Едуард Фадел
 2. д-р Евелин Цветанова Стоянова
 3. д-р Боряна Владимирова Лазарова
 4. д-р Лина Любомирова Минковска

Класиралите се на първо, второ, трето и четвърто място кандидати следва да сключат договор със „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД в срок до 14 дни от датата на получаване на поканата за това. В случай, че в посоченият срок по неуважителни причини не бъде сключен трудов договор с поканените кандидати ще бъде отправена покана до класиралите се на следващите места участници в подбора.

Дата:24.01.2019г.

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
В „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение както следва:

-Лекар специализант по „акушерство и гинекология” - 4 места.

Общо: 4 места

1. Желаещите да заемат свободните длъжности следва да представят:
• Заявление - свободен текст;
• Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие;
• Автобиография - европейски формат.
• Мотивационно писмо.

Документите ще се приемат в срок от 1 седмица от публикуването на обявата включително.

2. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на болницата, в която ще бъдат определени и точните критерии за подбор на кандидатите.


Изпълнителен директор:
д-р Гергана Коларова

Дата на публикуване на обявата: 08.01.2019г.

 

КОНКУРС

 „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“№2, със заповед № 100/30.10.2018 година. обявява конкурс съгласно КТ и ЗЛЗ за длъжностите                Началник на „Консултативно-диагностичен блок“, Началник на „Родилно отделение – интензивно лечение, Пуерпериум и ВИП“, Началник на „Второ отделение по гинекология и онкохирургия на млечната жлеза“, Началник на „Неонатологично отделение“, Началник на „Отделение анестезиология и интензивно лечение“, Началник „Отделение образна диагностика“, Началник „Лаборатория по микробиология“, Началник „Клинична лаборатория“, Началник „Лаборатория по клинична патология и цитология“ и Главна Акушерка.

Място на работа: „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“№2.

Характер на работата: съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и длъжностната характеристика.

Вид на договора- срочен за срок от три години във връзка с чл. 68 ал. 7 от ЗЛЗ.

Място на работа: „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“№2.

Характер на работата: съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и длъжностната характеристика.

Вид на договора- срочен за срок от три години във връзка с чл. 68 ал. 7 от ЗЛЗ.

 1. I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 2. Образователно-квалификационни изисквания:

1.1. За длъжността Началник на „Консултативно-диагностичен блок“- „Магистър“ по медицина; 

1.2. За длъжността  Началник на „Родилно отделение – интензивно лечение, Пуерпериум и ВИП“- „Магистър“ по медицина“;

1.3. За длъжността  Началник на „Второ отделение по гинекология и онкохирургия на млечната жлеза“- „Магистър“ по медицина“;

1.4. За длъжността  Началник на „Неонатологично Отделение“-  „Магистър“ по медицина“;

1.5. За длъжността  Началник на „Отделение анестезиология и интензивно лечение“-  „Магистър“ по медицина“;

1.6. За длъжността  Началник на „Отделение Образна диагностика“-  „Магистър“ по медицина“;

1.7. За длъжността Началник на „Лаборатория по микробиология“-  „Магистър“ по медицина“;

1.8. За длъжността Началник на „Клинична Лаборатория“-  „Магистър“ по медицина“;

1.9. За длъжността Началник на „Лаборатория по клинична патология и цитология“-  „Магистър“ по медицина“;

1.10. За длъжността Главна акушерка- „Бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“.

 1. Квалификационни изисквания за началник на отделение :

2.1. За длъжността Началник на „Консултативно-диагностичен блок“- призната медицинска специалност „Аушерство и гинекология“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;

2.2. За длъжността  Началник на „Родилно отделение – интензивно лечение, Пуерпериум и ВИП“- призната медицинска специалност „Аушерство и гинекология“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;

2.3. За длъжността  Началник на „Второ отделение по гинекология и онкохирургия на млечната жлеза“- призната медицинска специалност „Аушерство и гинекология“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;

2.4. За длъжността  Началник на „Неонатологично отделение“- призната медицинска специалност по неонатология с минимум 2 години стаж след придобиване на специалността, или призната медицинска специалност „Педиатрия“ и минимален стаж от 10 г. в отделение по неонатология;

2.5. За длъжността  Началник на „Отделение анестезиология и интензивно лечение“-  призната медицинска специалност „Анестезиология и интезивно лечение“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;

2.6. За длъжността  Началник на „Отделение Образна диагностика“- призната медицинска специалност „Образна диагностика“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;

2.7. За длъжността  Началник на „Лаборатория по микробиология“- призната медицинска специалност „Микробиология“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;

2.8. За длъжността  Началник на „Клинична лаборатория“- призната медицинска специалност „Клинична лаборатория“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;

2.9. За длъжността  Началник на „Лаборатория по клинична патология и цитология“- призната медицинска специалност „Обща и клинична патология“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;

2.10.  За длъжността „Главна акушерка“- минимален стаж от 3 г. в лечебно заведение за болнична помощ на ръководна позиция.

 1. Допълнителни изисквания за началник на отделение :

3.1. квалификации по профила на съответната медицинска специалност и в съответствие с изискванията на утвърдените медицински стандарти.

3.2. да владеят съвременни методики за диагностика и лечение по профила на съответното отделение.

 1. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.
 2. Да не се водят на диспансеризиран отчет за психично заболяване.
 3. Да членуват, съответно във:

6.1. Български лекарски съюз (БЛС)- за кандидатите за длъжностите „Началник отделение“.

6.2. Българска Асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)- за кандидатите за длъжността „Главна акушерка“.

Управленски опит в областта на администрирането в лечебна структура за болнична помощ е препоръчителен.

 

 1. II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
 2. Допускане на кандидатите до участие в конкурса чрез проверка на съответствието между подадените и изискуемите документи;
 3. Оценка на писмен проект на тема:

2.1. За кандидатите за длъжностите „Началник на отделение“ : „Развитие и управление на отделението за период от три години. Медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност“.

2.2. За кандидатите за длъжностите „Началник на лаборатория“ : „Развитие и управление на лабораторията за период от три години. Медицинска и икономическа ефективност на лабораторията, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност“.

2.3. За кандидатите за длъжността „ Главна акушерка“: “Управление на здравните грижи, икономическа ефективност и качество на здравните грижи в болницата за тригодишен период”.

Оценяването се извършва по следните критерии:

- степен на реална приложимост на разработения проект;

- съответсвие на проекта с нормативната уредба;

- съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването с оглед мястото на лечебното заведение в системата на общинското здравеопазване.

 1. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в здравеопазването.

Оценяването на събеседването се извършва по следните критерии:

-обосновано представяне на целите и задачите на отделението;

- степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването;

Класират се кандидатите въз основа на средно-аритметичната оценка от оценките от писмения проект и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4.50.

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в конкурса свободен текст;
 2. Професионална биография;
 3. Заверени от кандидата копия на дипломи за висше образование, за медицинска специалност, документи, удостоверяващи притежавани квалификации, включително и по профила на съответното отделение с оглед изискванията по раздел I.
 4. Документи, удостоверяващи изискванията за минимален трудов стаж с оглед изискванията за заемане на съответната длъжност- заверено копие от трудовата книжка или удостоверение за трудов стаж, издадено от настоящия работодател.
 5. Медицинско удостоверение за постъпване на работа.
 6. Удостоверение от психодиспансер, че кандидата не се води на отчет.
 7. Свитетелство за съдимост-оригинал.
 8. Удостоверение за членство в БЛС (за кандидатите за длъжността началник отделение) и за членство в БАПЗГ (за кандидатите за длъжността „Главна акушерка“).
 9. За външни кандидати- професионална характеристика от последната месторабота.
 10. Писмена разработка по посочената тема- в отделен, запечатан плик.

 

Документите на кандидатите да се приемат в „Деловодство“ в срок от 30 (тридесет) дни след публикацията на обявата за конкурса.

Допълнителна информация отностно условията за участие в конкурса и материали, необходими за разработка на проекта, могат да се получат Специалист „Човешки ресурси“  на тел. 02/44 70 281 и Началник-отдел „Информационно обслужване“ на тел. 02/44 70 265.

 

СЪОБЩЕНИЕ

за резултатите от оценяването по проведения подбор за 1 брой длъжност „лекар специализант по акушерство и гинекология”, съгласно обява от 25.06.2018г., публикувана на интернет страницата на „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД.

Одобреният кандидат за сключване на трудов договор за длъжността „лекар специализант по акушерство и гинекология” е класираният се на 1-во и получил най-висока обща оценка от заложените критерии в Заповед № З-71/09.07.2018г., а именно:
Д-р Маринела Танкова Маринова


Класиралите се на първо кандидати следва да сключат договор със „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД в срок до 14 дни от датата на получаване на поканата за това. В случай, че в посоченият срок по неуважителни причини не бъде сключен трудов договор с поканения кандидат ще бъде отправена покана до класиралия се на следващо място участник в подбора.

 

Дата:25.07.2018г.

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ  В „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД

 

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение както следва:

 - Лекар специализант по „акушерство и гинекология”  - 1 места.

Общо: 1 места

    1. Желаещите да заемат свободните длъжности следва да представят:

 • Заявление - свободен текст;
 • Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие;
 • Автобиография - европейски формат.
 • Мотивационно писмо.

Документите ще се приемат в срок от 1 седмица от публикуването на обявата включително.

 1. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на болницата, в която ще бъдат определени и точните критерии за подбор на кандидатите.

Изпълнителен директор:

д-р Гергана Коларова

Дата на публикуване на обявата: 25.06.2018г.

 

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

 

1. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи анестезиологични акушерки

- Изисква се необходимата квалификация;
- инициативност.

Моля изпратете CV на имейл адрес: maia_boneva@abv.bg
Телефон за контакт: 0889 886 156

 

2. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи лекари със специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ на пълен работен ден.        

Моля изпратете CV на имейл адрес: info@1agb.com

 

3. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи лекар със специалност „Обща и клинична патология“ . Пълен работен ден (може и пенсионер).

Моля изпратете CV на имейл адрес: info@1agb.com

 

4. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи санитари/ки.

Моля изпратете CV на имейл адрес: info@1agb.com