|

Работа при нас


Ако желаете да станете част от екипа на Първа САГБАЛ „Света София“, можете да кандидатствате за нашите свободни позиции. Ние работим, разчитайки на ясно зададена стратегия и ръководен състав с богат опит. Предоставяме много възможности за професионално развитие - предлагаме полезни обучения и окуражаваме екипния дух.

СЪОБЩЕНИЕ

за резултатите от оценяването по проведения подбор за 1 брой длъжност „лекар специализант по акушерство и гинекология”, съгласно обява от 25.06.2018г., публикувана на интернет страницата на „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД.

Одобреният кандидат за сключване на трудов договор за длъжността „лекар специализант по акушерство и гинекология” е класираният се на 1-во и получил най-висока обща оценка от заложените критерии в Заповед № З-71/09.07.2018г., а именно:
Д-р Маринела Танкова Маринова


Класиралите се на първо кандидати следва да сключат договор със „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД в срок до 14 дни от датата на получаване на поканата за това. В случай, че в посоченият срок по неуважителни причини не бъде сключен трудов договор с поканения кандидат ще бъде отправена покана до класиралия се на следващо място участник в подбора.

 

Дата:25.07.2018г.

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ  В „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД

 

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение както следва:

 - Лекар специализант по „акушерство и гинекология”  - 1 места.

Общо: 1 места

    1. Желаещите да заемат свободните длъжности следва да представят:

  • Заявление - свободен текст;
  • Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие;
  • Автобиография - европейски формат.
  • Мотивационно писмо.

Документите ще се приемат в срок от 1 седмица от публикуването на обявата включително.

  1. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на болницата, в която ще бъдат определени и точните критерии за подбор на кандидатите.

Изпълнителен директор:

д-р Гергана Коларова

Дата на публикуване на обявата: 25.06.2018г.

 

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

 

1. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи анестезиологични акушерки

- Изисква се необходимата квалификация;
- инициативност.

Моля изпратете CV на имейл адрес: maia_boneva@abv.bg
Телефон за контакт: 0889 886 156

 

2. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи лекари със специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ на пълен работен ден.        

Моля изпратете CV на имейл адрес: info@1agb.com

 

3. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи лекар със специалност „Обща и клинична патология“ . Пълен работен ден (може и пенсионер).

Моля изпратете CV на имейл адрес: info@1agb.com

 

4. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи санитари/ки.

Моля изпратете CV на имейл адрес: info@1agb.com