|

Достъп до обществена информация


ПСАГБАЛ „Св. София“ ЕАД осигурява достъп до обществена информация в качеството на публичноправен субект по смисъла на чл.3, ал. 2, т. 1, във вр. с § 1, т. 4, б. „А“ от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Правото на гражданите на информация е прогласено в чл.41, ал.2 от Конституцията на Република България. Неговото гарантиране и възможността за упражняване е уредено в ЗДОИ.

Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Предоставянето на достъп до информация следва да се осъществява по съответно предвидената в закона процедура.

Гражданите могат да подават заявления за достъп до обществена информация чрез деловодството на болницата.