Елекстронни Административни Услуги
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  EЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

  1. Гражданите и организациите могат да подават електронни документи и да заявяват електронни административни услуги относно следните дейности:
  • Издаване на дубликат на болничен лист, епикриза със срок до 5 год.;
  • Издаване на дубликат на болничен лист, епикриза със срок над 5 год.;
  • Kсерокопие на част или цялото ИЗ;
  • Справка за удостоверяване на събитие;
  • Извършване на справка от архива на договорите ;
  1. Подаването на електронни документи от гражданите и организациите се извършва чрез потребителски интерфейс, като:
  • персонален профил, регистриран в информационна система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция "Електронно управление", като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ, или
  • електронен адрес, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за съставения документ от информационна система за сигурно електронно връчване.
   
  1. В случаите, когато закон изисква заявлението за електронна административна услуга да е подписано, заявлението и приложените към него документи могат да се подписват и с усъвършенстван електронен подпис, след като физическото лице се е идентифицирало по реда на Закона за електронната идентификация;
   
  1. Когато нормативен акт не изисква установяване на авторство на изявления за нуждите на предоставяне на електронни административни услуги, проверка за авторство не се извършва;
  2. Електронен адрес за връчване на резултат от електронна административна услуга може да е:
  • адрес на електронна поща;
  • адрес в рамките на система за сигурно електронно връчване/система за електронна препоръчана поща;
  • адрес на програмен интерфейс, по протокол, определен от доставчика на услугата.
  1. Плащанията на таксите във връзка с предоставяните електронни административни услуги се извършват чрез електронни платежни инструменти като банкова платежна карта и електронно банково платежно заявление;

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2024 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.