Работа при нас
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  Работа при нас

  Дата на публикуване: 12.07.2022 г.

  СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
  В „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД
  На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение както следва:
  Лекар специализант по „акушерство и гинекология” - 1 места.
  Общо: 1 места.
  1. Желаещите да заемат свободните длъжности следва да представят:
  • Заявление - свободен текст;
  • Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие или академична справка;
  • Автобиография - европейски формат.
  • Мотивационно писмо.
  • Удостоверение от БЛС
  Документите ще се приемат в срок до 30.06.2022г. – включително в Деловодството на болницата.
  2. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на болницата, в която ще бъдат определени и точните критерии за подбор на кандидатите.
   
  Изпълнителен директор:
  д-р Гергана Коларова
   
  Дата на публикуване на обявата: 30.05.2022г.

  Ако желаете да станете част от екипа на Първа САГБАЛ „Света София“, можете да кандидатствате за нашите свободни позиции. Ние работим, разчитайки на ясно зададена стратегия и ръководен състав с богат опит. Предоставяме много възможности за професионално развитие - предлагаме полезни обучения и окуражаваме екипния дух.

  ПРОТОКОЛ от събеседване със специализанти - моля, последвайте активния линк за повече информация.

  ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите "Лекар специализант по акушерство и гинекология" - дата 21.07.2021 г. - моля, последвайте активния линк за повече информация.

  ДО
  д-р Георги Сергеев Богев

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Уважаеми д-р Богев,

  Уведомяваме Ви, че сте допуснат до събеседване в обявения конкурс за заемане на длъжността „Лекар специализант по акушерство и гинекология” в „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД. Същият ще се проведе на 29.07.2021 г. от 11.00 часа в сградата на „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД, гр. София, ул.”Михалаки Ташев” № 2 на ет. 4, рапортна зала.


  Председател на Комисия за допускане
  на кандидатите за длъжността
  ”Лекар специализант по акушерство и гинекология”
  в „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД: .......................
  /д-р Райна Ковачева/

  ДО
  д-р Веско Веселинов Гаврилов

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Уважаеми д-р Гаврилов,

  Уведомяваме Ви, че сте допуснат до събеседване в обявения конкурс за заемане на длъжността „Лекар специализант по акушерство и гинекология” в „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД. Същият ще се проведе на 29.07.2021 г. от 11.00 часа в сградата на „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД, гр. София, ул.”Михалаки Ташев” № 2 на ет. 4, рапортна зала.


  Председател на Комисия за допускане
  на кандидатите за длъжността
  ”Лекар специализант по акушерство и гинекология”
  в „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД: .......................
  /д-р Райна Ковачева/

  ДО
  д-р Камелия Илиянова Йорданова

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Уважаемa д-р Йорданова,

  Уведомяваме Ви, че сте допуснатa до събеседване в обявения конкурс за заемане на длъжността „Лекар специализант по акушерство и гинекология” в „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД. Същият ще се проведе на 29.07.2021 г. от 11.00 часа в сградата на „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД, гр. София, ул.”Михалаки Ташев” № 2 на ет. 4, рапортна зала.

  Председател на Комисия за допускане
  на кандидатите за длъжността
  ”Лекар специализант по акушерство и гинекология”
  в „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД: .......................
  /д-р Райна Ковачева/

  СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
  В „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД

  На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение както следва:

  - Лекар специализант по „акушерство и гинекология” - 1 места.

  Общо:        1 места

  1. Желаещите да заемат свободните длъжности следва да представят:

  Заявление - свободен текст;
  Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие или академична справка;
  Автобиография - европейски формат.
  Мотивационно писмо.
  Удостоверение от БЛС

  Документите ще се приемат в срок до 09.07.2021г. – включително в Деловодството на болницата.

  2. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на болницата, в която ще бъдат определени и точните критерии за подбор на кандидатите.

  Изпълнителен директор:

  д-р Гергана Коларова

  Дата на публикуване на обявата: 09.06.2021г.

  СЪОБЩЕНИЕ

  за резултатите от оценяването по проведения  подбор за 3 броя длъжност „Лекар специализант по акушерство и гинекология”, съгласно обява от 15.01.2021г., публикувана на интернет страницата на „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД. 

  Одобрените кандидати за сключване на трудов договор за длъжността „Лекар специализант по акушерство и гинекология” са класиралите се на 1-во, 2-ро и 3-то място и получили най-висока обща оценка от заложените критерии в Заповед № 3-13/15.02.2021г., а именно:

  1.    д-р Радостина Василева Джарова

  2.    д-р Теодора Тадж Касемияр

  3.    д-р Йордан Николаев Трингов

  Класиралите се кандидати следва да сключат договор със „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД в срок до 14 дни от датата на получаване на поканата за това. В случай, че в посоченият срок по неуважителни причини не бъде сключен трудов договор с поканения кандидат ще бъде отправена покана до класиралия се на следващо място участник в подбора.

  Дата:23.02.2021г.                          ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

                                                          /д-р Гергана Коларова/

  Линк за сваляне на Заповед №З-13/15.02.2021 г. 

  ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати

  за длъжностите: ”Лекар специализант по акушерство и гинекология”  

  Съгласно Заповед № 3-10 / 03.02.2021г. на Изп. директор на „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД, комисия в състав д-р Райна Рашова Ковачева – председател, членове – Надя Владимирова Ангелакова и Ивайло Даниелов Иванов се събра на 16.02.2021г. в 12:30 часа и разгледа документите на кандидатите за заемане обявените свободни длъжносстти за ”Лекар специализант по акушерство и гинекология”

  Изисквани документи от кандидатите за длъжността ”Лекар специализант по акушерство и гинекология” съгласно обява, публикувана на 15.01.2021 година на интернет страницата на „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД са:

  • Заявление - свободен текст;
  • Автобиография - европейски формат;
  • Диплом за завършено висше медицинско образование;
  • Мотивационно писмо.

  В срока за подаване на документи са постъпили три на брой кандидатури, както следва:

  1. вх. № 01-111 / 21.01.2021 г. от д-р Камелия Илиянова Йорданова;
  2. вх. № 01-177 / 01.02.2021 г. от д-р Радостина Василева Джарова;
  3. вх. № 01-183 / 02.02.2021 г. от д-р Теодора Тадж Касемияр;
  4. вх. № 01-184 / 02.02.2021 г. от д-р Йордан Николаев Трингов;
  5. вх. № 01-185 / 02.02.2021 г. от д-р Елеонора Лазарова Гаджева;
  6. вх. № 01-233 / 09.02.2021 г. от д-р Мария Руменова Тенева;
  7. вх. № 01-247 / 10.02.2021 г. от д-р Елеонора Георгиева Василева;
  8. вх. № 01-251 / 11.02.2021 г. от д-р Георги Сергеев Богев;
  9. вх. № 01-252 / 11.02.2021 г. от д-р Веско Веселинов Гаврилов;
  10. вх. № 01-254 / 11.02.2021 г. от д-р Николета Росенова Йорданова;
  11. вх. № 01-272/ 15.02.2021 г. от д-р Джулия Ивайлова Хаджиева;

  След обстоен преглед на представените документи от всеки кандидат, съобразявайки се с изискванията за допускане до събеседване, комисията реши:

  КОМИСИЯТА ДОПУСКА ДО СЪБЕСЕДВАНЕ СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

  Име, презиме и фамилия

  1. д-р Камелия Илиянова Йорданова
  2. д-р Радостина Василева Джарова
  3. д-р Теодора Тадж Касемияр
  4. д-р Йордан Николаев Трингов
  5. д-р Елеонора Лазарова Гаджева
  6. д-р Мария Руменова Тенева
  7. д-р Елеонора Георгиева Василева
  8. д-р Георги Сергеев Богев
  9. д-р Веско Веселинов Гаврилов
  10. д-р Николета Росенова Йорданова
  11. д-р Джулия Ивайлова Хаджиева

  Посочените кандидати да се явят за събеседване на 19.02.2021 г. от 10.00 часа в сградата на „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД, гр. София, ул. „Михалаки Ташев” № 2, ет. 4, рапортна зала

  НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ: Няма.

  Подписи на членовете на конкурсната комисия:

  Председател:

  д-р Райна Рашова Ковачева: .........................

  Членове:

  Надя Владимирова Ангелакова: .......................

  Ивайло Даниелов Иванов .........................

  Дата: 16.02.2021 г

  „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“№2, със заповед № З – 12 / 09.02.2021 година. обявява конкус съгласно КТ и ЗЛЗ за длъжностите Началник на „Първо отделение по гинекология“ и Началник на „Отделение по патология на бременността“.
  Място на работа: „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“№2.
  Характер на работата: съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и длъжностната характеристика.
  Вид на договора- срочен за срок от три години във връзка с чл. 68 ал. 7 от ЗЛЗ.

  I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
  1. Образователно-квалификационни изисквания:
  1.1. За длъжността Началник на „Първо отделение по гинекология“- „Магистър“ по медицина“;
  1.2. За длъжността Началник на „Отделение по патология на бременността“- „Магистър“ по медицина“;
  2. Квалификационни изисквания за началник на отделение :
  2.1. За длъжността Началник на „Първо отделение по гинекология“- призната медицинска специалност „Аушерство и гинекология“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;
  2.2. За длъжността Началник на „Отделение по патология на бременността“- призната медицинска специалност „Аушерство и гинекология“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;
  3. Допълнителни изисквания за началник на отделение :
  3.1. квалификации по профила на съответната медицинска специалност и в съответствие с изискванията на утвърдените медицински стандарти.
  3.2. да владеят съвременни методики за диагностика и лечение по профила на съответното отделение.
  4. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.
  5. Да не се водят на диспансеризиран отчет за психично заболяване.
  6. Да членуват, във Български лекарски съюз (БЛС)- за кандидатите за длъжностите „Началник отделение“.
  Управленски опит в областта на администрирането в лечебна структура за болнична помощ е препоръчителен.

  II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
  1. Допускане на кандидатите до участие в конкурса чрез проверка на съответствието между подадените и изискуемите документи;
  2. Оценка на писмен проект на тема:
  2.1. За кандидатите за длъжностите „Началник на отделение“ : „Развитие и управление на отделението за период от три години. Медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност“.
  Оценяването се извършва по следните критерии:
  - степен на реална приложимост на разработения проект;
  - съответсвие на проекта с нормативната уредба;
  - съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването с оглед мястото на лечебното заведение в системата на общинското здравеопазване.
  3. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в здравеопазването.
  Оценяването на събеседването се извършва по следните критерии:
  -обосновано представяне на целите и задачите на отделението;
  - степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването;
  Класират се кандидатите въз основа на средно-аритметичната оценка от оценките от писмения проект и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4.50.
  III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
  1. Заявление за участие в конкурса свободен текст;
  2. Професионална биография;
  3. Заверени от кандидата копия на дипломи за висше образование, за медицинска специалност, документи, удостоверяващи притежавани квалификации, включително и по профила на съответното отделение с оглед изискванията по раздел I.
  4. Документи, удостоверяващи изискванията за минимален трудов стаж с оглед изискванията за заемане на съответната длъжност- заверено копие от трудовата книжка или удостоверение за трудов стаж, издадено от настоящия работодател.
  5. Медицинско удостоверение за постъпване на работа.
  6. Удостоверение от психодиспансер, че кандидата не се води на отчет.
  7. Свитетелство за съдимост-оригинал.
  8. Удостоверение за членство в БЛС (за кандидатите за длъжността началник отделение) и за членство в БАПЗГ (за кандидатите за длъжността „Главна акушерка“).
  9. За външни кандидати- професионална характеристика от последната месторабота.
  10. Писмена разработка по посочената тема- в отделен, запечатан плик.
  Документите на кандидатите да се приемат в „Деловодство“ в срок от 30 (тридесет) дни след публикацията на обявата за конкурса.
  Допълнителна информация отностно условията за участие в конкурса и материали, необходими за разработка на проекта, могат да се получат Специалист „Човешки ресурси“ на тел. 02/44 70 281 и Началник-отдел „Информационно обслужване“ на тел. 02/44 70 265, както и на интернет страницата на болницата на адрес: www.1agb.com.

  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

  (д-р Гергана Коларова)

  СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД

  На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение както следва:

  Лекар специализант по „акушерство и гинекология” - 3 места.

  Общо: 3 места                                                                                                           

  Желаещите да заемат свободните длъжности следва да представят:       

  • Заявление - свободен текст;
  • Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие;
  • Автобиография - европейски формат.
  • Мотивационно писмо.
  • Удостоверение от БЛС

  Документите ще се приемат в срок до 15.02.2021г. – включително в Деловодството на болницата.

  1. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на болницата, в която ще бъдат определени и точните критерии за подбор на кандидатите.

  Изпълнителен директор:

  д-р Гергана Коларова

   Дата на публикуване на обявата: 15.01.2021г.

  СЪОБЩЕНИЕ

  за резултатите от оценяването по проведения подбор за 1 брой длъжност „лекар специализант по акушерство и гинекология”, съгласно обява от 08.06.2020г., публикувана на интернет страницата на „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД.

  I. Одобреният кандидат за сключване на трудов договор за длъжността „лекар специализант по акушерство и гинекология” е класираният се на 1-во и получил най-висока обща оценка от заложените критерии в Заповед № З-66/13.07.2020г., а именно:
  1. Д-р Милена Валентинова Керезова


  Класиралите се на първо кандидати следва да сключат договор със „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД в срок до 14 дни от датата на получаване на поканата за това. В случай, че в посоченият срок по неуважителни причини не бъде сключен трудов договор с поканения кандидат ще бъде отправена покана до класиралия се на следващо място участник в подбора.

  Дата:30.07.2020г.

  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
  /д-р Гергана Коларова/

  СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

  В „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД

   

  На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение както следва:

  • Лекар специализант по „акушерство и гинекология” - 1 места.

  Общо:        1 места

  1. Желаещите да заемат свободните длъжности следва да представят:
  • Заявление - свободен текст;
  • Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие;
  • Автобиография - европейски формат.
  • Мотивационно писмо.
  • Удостоверение от БЛС

  Документите ще се приемат в срок до 08.07.2020г. – включително в Деловодството на болницата.

  1. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на болницата, в която ще бъдат определени и точните критерии за подбор на кандидатите.

  Изпълнителен директор:

  д-р Гергана Коларова

  Дата на публикуване на обявата: 08.06.2020г.

  СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

  В „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД

   

  На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение както следва:

   - Лекар специализант по „акушерство и гинекология”   -  1 места.

   Общо: 1 места

  1. Желаещите да заемат свободните длъжности следва да представят:
  • Заявление - свободен текст;
  • Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие;
  • Автобиография - европейски формат.
  • Мотивационно писмо.

  Документите ще се приемат в срок до 17.01.2020г.

  1. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на болницата, в която ще бъдат определени и точните критерии за подбор на кандидатите.

  Изпълнителен директор:

  д-р Гергана Коларова

  Дата на публикуване на обявата: 08.01.2020г.

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

  „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“№2, със заповед № З - 122 / 21.11.2019 година обявява конкус съгласно КТ и ЗЛЗ за длъжноста               Началник „Лаборатория по клинична патология и цитология“.

  Място на работа: „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“№2.

  Характер на работата: съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и длъжностната характеристика.

  Вид на договора- срочен за срок от три години във връзка с чл. 68 ал. 7 от ЗЛЗ.

  Място на работа: „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“№2.

  Характер на работата: съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и длъжностната характеристика.

  Вид на договора- срочен за срок от три години във връзка с чл. 68 ал. 7 от ЗЛЗ.

  1. I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
  2. Образователно-квалификационни изисквания:

  1.1. За длъжността Началник на „Лаборатория по клинична патология и цитология“-  „Магистър“ по медицина“;

  1. Квалификационни изисквания за началник на отделение :

  2.1. За длъжността  Началник на „Лаборатория по клинична патология и цитология“- призната медицинска специалност „Обща и клинична патология“ и минимален стаж от 5 г. в лечебно заведение по притежаваната медицинска специалност;

  1. Допълнителни изисквания за началник на отделение :

  3.1. квалификации по профила на съответната медицинска специалност и в съответствие с изискванията на утвърдените медицински стандарти.

  3.2. да владеят съвременни методики за диагностика и лечение по профила на лабораторията.

  1. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.
  2. Да не се водят на диспансеризиран отчет за психично заболяване.
  3. Да членуват, съответно във:

  6.1. Български лекарски съюз (БЛС)- за кандидатите за длъжностите „Началник на лаборатория“.

  Управленски опит в областта на администрирането в лечебна структура за болнична помощ е препоръчителен.

  1. II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
  2. Допускане на кандидатите до участие в конкурса чрез проверка на съответствието между подадените и изискуемите документи;
  3. Оценка на писмен проект на тема:

  2.1. За кандидатите за длъжностите „Началник на лаборатория“ : „Развитие и управление на лабораторията за период от три години. Медицинска и икономическа ефективност на лабораторията, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност“.

  Оценяването се извършва по следните критерии:

  - степен на реална приложимост на разработения проект;

  - съответсвие на проекта с нормативната уредба;

  - съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването с оглед мястото на лечебното заведение в системата на общинското здравеопазване.

  1. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в здравеопазването.

  Оценяването на събеседването се извършва по следните критерии:

  - обосновано представяне на целите и задачите на отделението;

  - степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването;

  Класират се кандидатите въз основа на средно-аритметичната оценка от оценките от писмения проект и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4.50.

  III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за участие в конкурса свободен текст;
  2. Професионална биография;
  3. Заверени от кандидата копия на дипломи за висше образование, за медицинска специалност, документи, удостоверяващи притежавани квалификации, включително и по профила на съответното отделение с оглед изискванията по раздел I.
  4. Документи, удостоверяващи изискванията за минимален трудов стаж с оглед изискванията за заемане на съответната длъжност- заверено копие от трудовата книжка или удостоверение за трудов стаж, издадено от настоящия работодател.
  5. Медицинско удостоверение за постъпване на работа.
  6. Удостоверение от психодиспансер, че кандидата не се води на отчет.
  7. Свитетелство за съдимост-оригинал.
  8. Удостоверение за членство в БЛС за кандидатите за длъжността началник лабораторията.
  9. За външни кандидати- професионална характеристика от последната месторабота.
  10. Писмена разработка по посочената тема- в отделен, запечатан плик.

  Документите на кандидатите да се приемат в „Деловодство“ в срок от 30 (тридесет) дни след публикацията на обявата за конкурса.

  Допълнителна информация отностно условията за участие в конкурса и материали, необходими за разработка на проекта, могат да се получат Специалист „Човешки ресурси“  на тел. 02/44 70 281 и Началник-отдел „Информационно обслужване“ на тел. 02/44 70 265.

  ДАТА: 22.11.2019 г.

  СЪОБЩЕНИЕ

  за резултатите от оценяването по проведения  подбор за 4 броя длъжности „лекар специализант по акушерство и гинекология”, съгласно обява от 08.01.2019г., публикувана на интернет страницата на „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД. 

  Одобрените кандидати за сключване на трудов договор за длъжността „лекар специализант по акушерство и гинекология” са класираките се на първо, второ, трето и четвърто място и получили най-висока обща оценка от заложените критерии в Заповед № З-4/16.01.2019г., а именно:

  1. д-р Елена Едуард Фадел
  2. д-р Евелин Цветанова Стоянова
  3. д-р Боряна Владимирова Лазарова
  4. д-р Лина Любомирова Минковска

  Класиралите се на първо, второ, трето и четвърто място кандидати следва да сключат договор със „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД в срок до 14 дни от датата на получаване на поканата за това. В случай, че в посоченият срок по неуважителни причини не бъде сключен трудов договор с поканените кандидати ще бъде отправена покана до класиралите се на следващите места участници в подбора.

  Дата:24.01.2019г.

  СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ
  В „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД

  На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение както следва:

  -Лекар специализант по „акушерство и гинекология” - 4 места.

  Общо: 4 места

  1. Желаещите да заемат свободните длъжности следва да представят:
  • Заявление - свободен текст;
  • Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие;
  • Автобиография - европейски формат.
  • Мотивационно писмо.

  Документите ще се приемат в срок от 1 седмица от публикуването на обявата включително.

  2. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на болницата, в която ще бъдат определени и точните критерии за подбор на кандидатите.


  Изпълнителен директор:
  д-р Гергана Коларова

  Дата на публикуване на обявата: 08.01.2019г.

  КОНКУРС

   „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“№2, със заповед № 100/30.10.2018 година. обявява конкурс съгласно КТ и ЗЛЗ за длъжностите                Началник на „Консултативно-диагностичен блок“, Началник на „Родилно отделение – интензивно лечение, Пуерпериум и ВИП“, Началник на „Второ отделение по гинекология и онкохирургия на млечната жлеза“, Началник на „Неонатологично отделение“, Началник на „Отделение анестезиология и интензивно лечение“, Началник „Отделение образна диагностика“, Началник „Лаборатория по микробиология“, Началник „Клинична лаборатория“, Началник „Лаборатория по клинична патология и цитология“ и Главна Акушерка.

  Място на работа: „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“№2.

  Характер на работата: съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и длъжностната характеристика.

  Вид на договора- срочен за срок от три години във връзка с чл. 68 ал. 7 от ЗЛЗ.

  Място на работа: „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“№2.

  Характер на работата: съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и длъжностната характеристика.

  Вид на договора- срочен за срок от три години във връзка с чл. 68 ал. 7 от ЗЛЗ.

  1. I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
  2. Образователно-квалификационни изисквания:

  1.1. За длъжността Началник на „Консултативно-диагностичен блок“- „Магистър“ по медицина; 

  1.2. За длъжността  Началник на „Родилно отделение – интензивно лечение, Пуерпериум и ВИП“- „Магистър“ по медицина“;

  1.3. За длъжността  Началник на „Второ отделение по гинекология и онкохирургия на млечната жлеза“- „Магистър“ по медицина“;

  1.4. За длъжността  Началник на „Неонатологично Отделение“-  „Магистър“ по медицина“;

  1.5. За длъжността  Началник на „Отделение анестезиология и интензивно лечение“-  „Магистър“ по медицина“;

  1.6. За длъжността  Началник на „Отделение Образна диагностика“-  „Магистър“ по медицина“;

  1.7. За длъжността Началник на „Лаборатория по микробиология“-  „Магистър“ по медицина“;

  1.8. За длъжността Началник на „Клинична Лаборатория“-  „Магистър“ по медицина“;

  1.9. За длъжността Началник на „Лаборатория по клинична патология и цитология“-  „Магистър“ по медицина“;

  1.10. За длъжността Главна акушерка- „Бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“.

  1. Квалификационни изисквания за началник на отделение :

  2.1. За длъжността Началник на „Консултативно-диагностичен блок“- призната медицинска специалност „Аушерство и гинекология“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;

  2.2. За длъжността  Началник на „Родилно отделение – интензивно лечение, Пуерпериум и ВИП“- призната медицинска специалност „Аушерство и гинекология“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;

  2.3. За длъжността  Началник на „Второ отделение по гинекология и онкохирургия на млечната жлеза“- призната медицинска специалност „Аушерство и гинекология“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;

  2.4. За длъжността  Началник на „Неонатологично отделение“- призната медицинска специалност по неонатология с минимум 2 години стаж след придобиване на специалността, или призната медицинска специалност „Педиатрия“ и минимален стаж от 10 г. в отделение по неонатология;

  2.5. За длъжността  Началник на „Отделение анестезиология и интензивно лечение“-  призната медицинска специалност „Анестезиология и интезивно лечение“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;

  2.6. За длъжността  Началник на „Отделение Образна диагностика“- призната медицинска специалност „Образна диагностика“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;

  2.7. За длъжността  Началник на „Лаборатория по микробиология“- призната медицинска специалност „Микробиология“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;

  2.8. За длъжността  Началник на „Клинична лаборатория“- призната медицинска специалност „Клинична лаборатория“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;

  2.9. За длъжността  Началник на „Лаборатория по клинична патология и цитология“- призната медицинска специалност „Обща и клинична патология“ и минимален стаж от 10 г. в лечебно заведение за болнична помощ по притежаваната медицинска специалност;

  2.10.  За длъжността „Главна акушерка“- минимален стаж от 3 г. в лечебно заведение за болнична помощ на ръководна позиция.

  1. Допълнителни изисквания за началник на отделение :

  3.1. квалификации по профила на съответната медицинска специалност и в съответствие с изискванията на утвърдените медицински стандарти.

  3.2. да владеят съвременни методики за диагностика и лечение по профила на съответното отделение.

  1. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.
  2. Да не се водят на диспансеризиран отчет за психично заболяване.
  3. Да членуват, съответно във:

  6.1. Български лекарски съюз (БЛС)- за кандидатите за длъжностите „Началник отделение“.

  6.2. Българска Асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)- за кандидатите за длъжността „Главна акушерка“.

  Управленски опит в областта на администрирането в лечебна структура за болнична помощ е препоръчителен.

  1. II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
  2. Допускане на кандидатите до участие в конкурса чрез проверка на съответствието между подадените и изискуемите документи;
  3. Оценка на писмен проект на тема:

  2.1. За кандидатите за длъжностите „Началник на отделение“ : „Развитие и управление на отделението за период от три години. Медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност“.

  2.2. За кандидатите за длъжностите „Началник на лаборатория“ : „Развитие и управление на лабораторията за период от три години. Медицинска и икономическа ефективност на лабораторията, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност“.

  2.3. За кандидатите за длъжността „ Главна акушерка“: “Управление на здравните грижи, икономическа ефективност и качество на здравните грижи в болницата за тригодишен период”.

  Оценяването се извършва по следните критерии:

  - степен на реална приложимост на разработения проект;

  - съответсвие на проекта с нормативната уредба;

  - съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването с оглед мястото на лечебното заведение в системата на общинското здравеопазване.

  1. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в здравеопазването.

  Оценяването на събеседването се извършва по следните критерии:

  -обосновано представяне на целите и задачите на отделението;

  - степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването;

  Класират се кандидатите въз основа на средно-аритметичната оценка от оценките от писмения проект и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4.50.

  III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за участие в конкурса свободен текст;
  2. Професионална биография;
  3. Заверени от кандидата копия на дипломи за висше образование, за медицинска специалност, документи, удостоверяващи притежавани квалификации, включително и по профила на съответното отделение с оглед изискванията по раздел I.
  4. Документи, удостоверяващи изискванията за минимален трудов стаж с оглед изискванията за заемане на съответната длъжност- заверено копие от трудовата книжка или удостоверение за трудов стаж, издадено от настоящия работодател.
  5. Медицинско удостоверение за постъпване на работа.
  6. Удостоверение от психодиспансер, че кандидата не се води на отчет.
  7. Свитетелство за съдимост-оригинал.
  8. Удостоверение за членство в БЛС (за кандидатите за длъжността началник отделение) и за членство в БАПЗГ (за кандидатите за длъжността „Главна акушерка“).
  9. За външни кандидати- професионална характеристика от последната месторабота.
  10. Писмена разработка по посочената тема- в отделен, запечатан плик.

  Документите на кандидатите да се приемат в „Деловодство“ в срок от 30 (тридесет) дни след публикацията на обявата за конкурса.

  Допълнителна информация отностно условията за участие в конкурса и материали, необходими за разработка на проекта, могат да се получат Специалист „Човешки ресурси“  на тел. 02/44 70 281 и Началник-отдел „Информационно обслужване“ на тел. 02/44 70 265.

  СЪОБЩЕНИЕ

  за резултатите от оценяването по проведения подбор за 1 брой длъжност „лекар специализант по акушерство и гинекология”, съгласно обява от 25.06.2018г., публикувана на интернет страницата на „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД.

  Одобреният кандидат за сключване на трудов договор за длъжността „лекар специализант по акушерство и гинекология” е класираният се на 1-во и получил най-висока обща оценка от заложените критерии в Заповед № З-71/09.07.2018г., а именно:
  Д-р Маринела Танкова Маринова


  Класиралите се на първо кандидати следва да сключат договор със „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД в срок до 14 дни от датата на получаване на поканата за това. В случай, че в посоченият срок по неуважителни причини не бъде сключен трудов договор с поканения кандидат ще бъде отправена покана до класиралия се на следващо място участник в подбора.

  Дата:25.07.2018г.

  СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ  В „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД

  На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение както следва:

   - Лекар специализант по „акушерство и гинекология”  - 1 места.

  Общо: 1 места

      1. Желаещите да заемат свободните длъжности следва да представят:

  • Заявление - свободен текст;
  • Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие;
  • Автобиография - европейски формат.
  • Мотивационно писмо.

  Документите ще се приемат в срок от 1 седмица от публикуването на обявата включително.

  1. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на болницата, в която ще бъдат определени и точните критерии за подбор на кандидатите.

  Изпълнителен директор:

  д-р Гергана Коларова

  Дата на публикуване на обявата: 25.06.2018г.

  СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

  1. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи анестезиологични акушерки

  - Изисква се необходимата квалификация;
  - инициативност.

  Моля изпратете CV на имейл адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Телефон за контакт: 0889 886 156

  2. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи лекари със специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ на пълен работен ден.        

  Моля изпратете CV на имейл адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи лекар със специалност „Обща и клинична патология“ . Пълен работен ден (може и пенсионер).

  Моля изпратете CV на имейл адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  4. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи санитари/ки.

  Моля изпратете CV на имейл адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2022 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.