|

Поръчки 2018 г.


 • Открити процедури
 • Публични състезания
  • 14.09.2018 г.

   „Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД  за едногодишен период“

   УИН в АОП

   00830-2018-0005

    

   10.08.2018 г.

   „Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за едногодишен период”

   УИН в АОП

   00830-2018-0004

    

   10.07.2018 г.

   "Приготвяне и доставка на готова храна, хляб и тестени изделия за пациенти и персонал на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период"

   УИН в АОП

   00830-2018-0003

    

    

   12.03.2018 г.

   „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво ниско и средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД УИН в АОП

   00830-2018-0001

    

 • Събиране на оферти чрез обяви
  • 30.07.2018

   Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП  с предмет:

   “Техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД за едногодишен период“

   ID в АОП 9079039 в АОП

    

   15.06.2018

   Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД по обособени позиции“

    Покана до определени лица - тук:

    

   07.06.2018

   Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП  с предмет:

   „Доставка на хигиенни материали за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД за срок от една година“

   ID9076920 в АОП

    

   09.05.2018

    

      Обява на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП  с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година”

   ID9075828  в АОП :

    

   02.05.2018

   Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД по обособени позиции“

   ID9075525 в АОП:

    

   10.04.2018

   Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет“Доставка на дезинфектанти за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД за срок от 12 месеца“

   ID в АОП9074735

    

   29.03.2018

   Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет :“Доставка на медицински изделия за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД по обособени позиции“

   ID9074393 в АОП:

    

    02.03.2018

   Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет : Доставка на дезинфектанти за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от 24 месеца"

   ID9073484 в АОП :

    

 • Договаряне без предварителни обявление
 • Търгове и конкурси
  • 13.06.2018

   КОНКУРС ПО РЕДА НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ ЗА ИЗВЪНМАГАЗИННА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО /ЧРЕЗ АВТОМАТИ/

   ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД

   1.Договор с „Вендинг партнерс“ЕООД - тук:

    

   04.04.2018

   КОНКУРС ПО РЕДА НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ ЗА ИЗВЪНМАГАЗИННА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО /ЧРЕЗ АВТОМАТИ/

   ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД

   1.Протокол №1 от работата на комисията - тук:

   2.Писмо-уведомление до всички участници в конкурса - тук:

   07.03.2018

   КОНКУРС ПО РЕДА НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ ЗА ИЗВЪНМАГАЗИННА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО /ЧРЕЗ АВТОМАТИ/

   ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД

   1. Документация за участие - тук:

   2. Решение - тук:

   3. Образци за участие - тук:

    

 • Пряко договаряне
  • 16.03.2018 г.

   Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната и електропреносната мрежа за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от две години. УИН в АОП 00830-2018-0002

   1. Решение за откриване на процедура - тук:

 • Покана до определени лица
  • 10.09.2018 г.

   1. Договор ГАММА Консулт - Д-ЗОП-30 - тук:

    

   08.08.2018 г.

   1. Писмо до поканените лица - тук:

   2. Протокол - тук:

    

   24.07.2018 г.

   Покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.191 ал.1 т.2 от ЗОП с предмет:

   „Поддръжка и надграждане при необходимост на внедрени и функциониращи в ПСАГБАЛ Света София ЕАД софтуерни продукти за осигуряване на счетоводното и складовото стопанство“

   1.Решение 05-179/24.07.2018 - тук:

   2.Покана - тук:

   3.Образци - тук:

   4.Договор-образец - тук: