|

Поръчки 2018 г.


 • Открити процедури
 • Публични състезания
  • 12.03.2018 г.

   „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво ниско и средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД УИН в АОП 00830-2018-000

   1. Документация за участие - тук:

   2. Образци за участие - тук:

   3. Образец ЕЕДОП- тук:

   4. Решение - тук:

   5. Обявление - тук:

    

 • Събиране на оферти чрез обяви
  • 23.05.2018

   По Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет“Доставка на дезинфектанти за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД за срок от 12 месеца“

   ID в АОП9074735

   1.Протокол 1 от работата на комисията тук:

   2.Писмо до участниците в процедурата тук:

    

   21.05.2018

   Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД по обособени позиции“ ID9075525 в АОП

   1.Инфо обява - тук:

    

   21.05.2018

   Обява на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП  с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година”

   Информация за удължаване срока на подаване на оферти-до 22.05.2018г.

   1.Инфо обява-pdf file  - тук:

    

   18.05.2018

   Обява на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП  с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година”

   Информация за удължаване срока на подаване на оферти-до 22.05.2018г.

   1.Инфо обява-pdf file  - тук:

    

   09.05.2018

   Обява на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП  с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година”

   ID9075828  в АОП :

   1. Документация за участие - тук:

   2.Инфо обява - тук:

   3.Обява - тук:

   4.Образци - тук:

    

   02.05.2018

   Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД по обособени позиции“ ID9075525 в АОП

   1. Документация за участие - тук:

   2.Инфо обява - тук:

   3.Обява - тук:

   4.Образци - тук:

    

   26.04.2018

   По Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет :“Доставка на медицински изделия за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД по обособени позиции“

   ID9074393 в АОП:

   1.Протокол от работата на комисията тук:

   2.Писмо до всички участници в процедурата тук:

    

   10.04.2018

   Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет“Доставка на дезинфектанти за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД за срок от 12 месеца“

   ID в АОП9074735

   1. Документация за участие - тук:

   2.Инфо обява - тук:

   3. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - тук:

   4. Образци за участие - тук:

    

   29.03.2018

   Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет :“Доставка на медицински изделия за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД по обособени позиции“

   ID9074393 в АОП:

   1. Документация за участие - тук:

   2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - тук: 

   3. Образци за участие - тук:

   4. Информация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  - тук:

    

   13.03.2018

   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЯВА

   Доставка на дезинфектанти за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от 24 месеца"

   ID9073484 в АОП

   Във връзка с публикувана в Агенцията по обществени поръчки обява за провеждане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от 24 месеца” /номер в АОП ID 9073484/02.03.2018г/, Ви уведомяваме за следното:

   Поради необходимост от корекция в техническата спецификация на дезинфекциращите продукти, включени в обществената поръчка и поради липса на възможност корекциите да бъдат направени в хода на провеждане на поръчката, на 13.03.2018г обявата е оттеглена и не се приемат оферти за участие. Лицата, подали оферта за участие в процедурата могат да оттеглят офертите си, чрез депозиране на искане /свободен текст/ в кабинет „Обществени поръчки”, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2, ет.4.  

   02.03.2018

   Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет : Доставка на дезинфектанти за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от 24 месеца"

   ID9073484 в АОП :

   1. Документация за участие - тук:

   2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - тук:

   3. Образци за участие - тук:

   4. Информация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  тук:

 • Договаряне без предварителни обявление
 • Търгове и конкурси
  • 04.04.2018

   КОНКУРС ПО РЕДА НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ ЗА ИЗВЪНМАГАЗИННА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО /ЧРЕЗ АВТОМАТИ/

   ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД

   1.Протокол №1 от работата на комисията - тук:

   2.Писмо-уведомление до всички участници в конкурса - тук:

   07.03.2018

   КОНКУРС ПО РЕДА НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ ЗА ИЗВЪНМАГАЗИННА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО /ЧРЕЗ АВТОМАТИ/

   ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД

   1. Документация за участие - тук:

   2. Решение - тук:

   3. Образци за участие - тук:

    

 • Пряко договаряне
  • 16.03.2018 г.

   Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната и електропреносната мрежа за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от две години. УИН в АОП 00830-2018-0002

   1. Решение за откриване на процедура - тук: