|

Поръчки 2020 г.


Поръчки 2020 г.

 • Открити процедури
  • 1. Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /Дата на публикуване - 22.01.2020г/ - връзка към преписката

 • Публични състезания
  • 1. Доставка, чрез предоставяне под наем на един брой настолен инкубатор с контрол на СО2 и О2 и сервизното му обслужване, за нуждите на отделение по Асистирана репродуктивна медицина към ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за срок от две години /Дата на публикуване - 24.02.2020г/ - връзка към преписката

    

   2. Приготвяне и доставка на готова храна, хляб и тестени изделия за пациенти и персонал на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за едногодишен период /Дата на публикуване - 29.05.2020г/ - връзка към преписката

 • Събиране на оферти чрез обяви
  • 1. Техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на ПСАГБАЛ„Света София”ЕАД за едногодишен период /Дата на публикуване - 21.05.2020г/ - връзка към преписката

    

   2. Доставка на хигиенни материали, включени в списъка на стоки по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година /Дата на публикуване - 02.06.2020г/ - връзка към преписката

    

   3. Доставка на хигиенни материали /извън включените в списъка стоки по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП/ за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година /Дата на публикуване - 02.06.2020г/ - връзка към преписката

 • Покана до определени лица
 • Пряко договаряне
 • Търгове и конкурси
  • 1. „Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на част от недвижим имот - собственост на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД, представляващ 80,14кв.м обособена част от сутеренната част на административната сграда“ /Дата на публикуване - 24.02.2020г/ - връзка към преписката

 • Договаряне без предварително обявление
  • 1. Доставка на медицински изделия и общи консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за двугодишен период, по обособени позиции, за които няма сключен договор след проведена обществена поръчка /Дата на публикуване - 20.01.2020г/ - връзка към преписката